Cơ quan công tác:

Trường đại học Công nghiệp Hà Nội

Quá trình đào tạo

1)      Từ 10/1998 đến 05/2001

Học sinh lớp Chuyên toán K10 trường PTTH Chuyên Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

2)      Từ 09/2001 đến 05/2002

Sinh viên Hệ cử nhân khoa học tài năng K5, chuyên ngành cơ học tại trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH QGHN

3)      Từ 10/2002 đến 06/ 2007

Sinh viên khoa Vật lý- Cơ học của Đại học Bách khoa Saint Petersburg, Liên bang Nga, chuyên ngành Cơ học ứng dụng. Bộ môn Lurie A.M.

4)      Từ 09/2007đến 06/2009

Theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Bách khoa Saint Petersburg, Liên bang Nga, chuyên ngành Mô phỏng toán học trong các hệ cơ học.

5)      Từ 12/2009 đến 12/2012

Là nghiên cứu sinh tại Đại học Bách khoa Saint Petersburg, Liên bang Nga. Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngày 19/12/2012.

Thành tích cá nhân tiêu biểu:

-          2002: Nhận được học bổng đi học Đại học tại trường Đại học Bách khoa Saint Petersburg, Liên bang Nga theo diện Hiệp định.

-          2004, 2005 và 2006: dành giải nhì cá nhân và đồng đội Olympic toán học cho sinh viên của thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.

-          2007: tốt nghiệp xuất sắc hệ cử nhân với số điểm tuyệt đối 5.0 (bằng đỏ).

-          2009: hoàn thành khóa học thạc sĩ loại xuất sắc (bằng đỏ).

-          2014 - 2019: trực tiếp ôn luyện đội tuyển Olympic Cơ học kỹ thuật của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Kinh nghiệm làm việc trong ngành

2006 - 2007:   Được mời làm trợ giảng môn đại số tuyến tính trên khoa Vật lý- Cơ học trường Đại học Bách khoa Saint Petersburg, Liên bang Nga.

2010 – 2012:  Là cộng tác viên khoa học của Viện nghiên cứu cơ học ứng dụng Saint Petersburg – Viện hàn lâm khoa học Nga ( Institute of Problems of Mechanical Engineering – Russian Academy of Sciences)

Từ 03/2013: Là giảng viên của trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội.

Những bài báo tiêu biểu trên tạp chí quốc tế:

1.  Нгуен Ван Тханг. Силы и моменты, действующие на ротор в упорном подшипнике скольжения, с учетом гидродинамики смазки и центробежных сил [Текст] / В.Т. Нгуен // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки.– 2011.–№ 1(116).– С. 116-122.

2. Нгуен Ван Тханг. Определение скорости вращения втулки в упорном подшипнике скольжения с учетом гидродинамики смазки и центробежных сил [Текст] / В.Т. Нгуен, Д. Г.  Арсеньев,  A.K. Беляев // Научно-технические ведомости СПбГПУ.  Физико-математические науки.– 2012.–№ 2(146).– С. 156-163.

3.   Нгуен Ван Тханг. Устойчивость движения шипа в подшипнике скольжения и его автоколебания с учетом гидродинамики смазки и центробежных сил [Текст] / В.Т. Нгуен, Д. Г.  Арсеньев,  A.K. Беляев // Научно-технические ведомости СПбГПУ.  Физико-математические науки.– 2012.–№ 3(153).– С. 143-153.

4. Нгуен Ван Тханг. Исследование действий сил и моментов на быстровращающийся плавающий ротор в упорном подшипнике скольжения [Текст] / В.Т. Нгуен, А. К.  Беляев // Научные исследования и инновационная деятельность : материалы науч.-практ. Конф. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та.– 2009. –С. 234-235.

5.  Нгуен Ван Тханг. Определение скорости вращения втульки в упорном подшипнике скольжения с учетом гидродинамики смазки и центробежных сил [Текст] / В.Т. Нгуен, Д. Г.  Арсеньев,  A.K. Беляев // XL Неделя науки СПбГПУ, Материалы международной научно-практической конференции. СПб.: Изд-во Политех. ун-та. –2011.– С 298-299.

6.   Belyaev, A.K. Forces and moments acting on the rapidly rotating floating bearing [Text] / A.K. Belyaev, M. Krommer, H. Irschik, Nguyen Van Thang // Proc. of XXXVI Summer School- Conference “Advanced Problems in Mechanics”. St. Petersburg, 2008.–P. 104-111.

7. Nguyen Van Thang. Distribution of the equilibrium positions of a shaft and defining the angular speed of the ring in a floating ring bearing [Text] / V.T. Nguyen, D.G. Arseniev, A.K. Belyaev // Proc. of XL Summer School- Conference “Advanced Problems in Mechanics”. St. Petersburg, 2012.– P. 378-385.

+ Xem toàn bộ

Danh sách khoá học của giảng viên