Hướng nghiên cứu

- Vật liệu Polyme

Các kết quả nghiên cứu được công bố gần đây:

Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Văn Xuyến - Động học của phản ứng phân huỷ H2O2 xúc tác bằng phức chất giữa Fe2+ và Lumomagnezon (Lm) - Tạp chí Hoá học & ứng dụng

Nguyễn Vân Anh, Cao Hồng Hà, Nguyễn Văn Xuyến - Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng phân hủy H2O2 xúc tác bằng phức chất của Fe(II) với EDTA, Hội nghị khoa học lần thứ 20 Trường ĐHBK HN, Hà nội 2006, tiểu ban Công nghệ hóa vô cơ

Nguyễn Vân Anh, Cao Hồng Hà, Nguyễn Văn Xuyến - Tính chất xúc tác của phức chất giữa Fe2+ và Lumomagnezon (Lm) trong phản ứng phân hủy H2O2 - Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 4, tr 1, Hà nội 10/2003

Nguyễn Vân Anh, Cao Hồng Hà, Nguyễn Văn Xuyến - Động học và cơ chế của phản ứng oxy hóa Lumomagnezon (Lm) bằng phức chất trong hệ H2O – Fe2+ - Lm – H2O2- Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 4, tr 1, Hà nội 10/2003

Cao Hồng Hà, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Văn Xuyến, Lê Trọng Huyền - Tính hằng số tốc độ phản ứng giữa gốc tự do OH* và indigocamin (Ind) trên cơ sở lập trình Pascal - Hội nghị khoa học lần thứ 19, kỷ niệm 45 năm thành lập trường ĐHBK Hà nội 1956 - 2001. Phân ban Công nghệ hóa học,Hóa học Vô cơ

Jérôme Baffreau, Stéphanie Leroy-Lhez, Nguyên Vân Anh, René M. Williams and Piétrick Hudhomme; Fullerene C60–Perylene-3,4:9,10-bis(dicarboximide) Light-Harvesting Dyads: Spacer-Length and Bay-Substituent Effects on Intramolecular Singlet and Triplet Energy Transfer, Chem. Eur. J. 2008, 14, 4974 –4992

Martin Wolffs, Nicolas Delsuc, Dirk Veldman, Nguyễn Vân Anh, Rene M. Williams, Stefan C. J. Meskers, René A. J. Janssen, Ivan Huc and Albertus P. H. J. Schenning - Helical Aromatic Oligoamide Foldamers as Organizational Scaffolds for Photoinduced Charge Transfer - J. Am. Chem. Soc., 2009, 131 (13), pp 4819–4829

Nguyen Vân Anh, Felix Schlosser, Michiel M. Groeneveld, Ivo H. M. van Stokkum, Frank Würthner and René M. Williams; Photoinduced Interactions in a Pyrene-Calix[4]arene-Perylene Bisimide Dye System: Probing Ground-State Conformations with Excited-State Dynamics of Charge Separation and Recombination, J. Phys. Chem. C 2009, 113, 18358–18368.

Vân Anh, N.; Williams R.M.; Bis-semiquinone (bi-radical) Formation by Photoinduced Proton Coupled Electron Transfer in Covalently linked Catechol-Quinone systems: the Conductive State in Aviram’s Hemi-Quinones Revisited, Photochem. Photobiol. Sci. 2012,11, 957-96.

Le Huy, N., My Thuy, N. T., Binh, N. H., Thinh, N. N., Trang, M. T., Chinh, H. D., Ngoc, P. T., Phuc, N. X., Anh, N. V., Lam, T. D. Covalent immobilization of cholesterol oxidase and poly(styrene-co-acrylic acid) magnetic microspheres on polyaniline films for amperometric cholesterol biosensing. Analytical Methods. 2013, 5, 1392-1398.

Dinh Thi Mai Thanh, Pham Thi Nam, Nguyen Thu Phuong, Le Xuan Que, Nguyen Van Anh, Thai Hoang, Tran Dai Lam; Controlling the electrodeposition, morphology and structure of hydroxyapatite coating on 316L stainless steel; Materials Science and Engineering: C, Volume 33, Issue 4, 1 May 2013, Pages 2037-2045

+ Xem toàn bộ

Danh sách khoá học của giảng viên