Quá trình công tác:

- 2010 - nay: Giảng viên 

Các môn giảng dạy: 

- Vi sinh vật học

- Hóa sinh 

- Học vị: Tiến sĩ

- Chuyên ngành Công nghệ sinh học 
 

+ Xem toàn bộ

Danh sách khoá học của giảng viên