Quá trình công tác:

- 2008 đến 2013: Giảng viên bộ môn Hoá lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

- 2013 đến 2016: Nghiên cứu sinh tại Đại học Nagaoka, Nhật Bản

- 2016 đến nay: Giảng viên bộ môn Hoá lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Giảng dạy môn: 

- Hoá lý cho ngành Hoá, Hoá lý cho ngành sinh học thực phẩm

Hướng nghiên cứu:

- Đặc trưng cấu trúc và nghiên cứu mối quan hệ với tính chất của cao su thiên nhiên bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR

- Tổng hợp và nghiên cứu các polyme ghép với cao su thiên nhiên

- Tổng hợp và nghiên cứu vật liệu nanocompozit xanh, thân thiện môi trường trên cơ sở cao su thiên nhiên

Các kết quả nghiên cứu công bố gần đây:

2016

1. Nghiem Thi Thuong, Yoshimasa Yamamoto, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Analysis of damage in commercial natural rubber through NMR spectroscopy, Polymer Degradation and Stability 2016, 123, 155-161.

2. Nghiem Thi Thuong, Oraphin Yamamoto, Phan Trung Nghia, Katrina Cornish, Seiichi Kawahara, Effect of naturally occurring crosslinking junctions on green strength of natural rubber, Polymers for Advanced Technologies, In press, 2016 (doi: 10.1002/pat.3887)

3. Nghiem Thi Thuong, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Characterization of commercial natural rubber purified with transesterification, Vietnam journal of Chemistry, Vol 54, Issue 4, 483-487, 2016.

4.Nguyen Thi Nhan, Tran Anh Dung, Pham Duy Khanh, Nghiem Thi Thuong, Phan Trung Nghia, Nguyen Huy Tung, Tran Thi Thuy, Investigation of cure and mechanical properties of deproteinized natural rubber-g-poly(methyl metacrylate), Vol 54, Issue 4, 520-523, 2016.

5. Tran Anh Dung, Nguyen Thi Nhan, Nghiem Thi Thuong, Phan Trung Nghia, Yoshimasa Yamamoto, Kenichiro Kosugi, Seiichi Kawahara, Tran Thi Thuy, Modification of Vietnam natural rubber via graft copolymerization with styrene, Journal of the Brazilian Chemistry Society, In press, 2016.

2015

1.Fukuhara L, Kado N, Thuong NT, Loykulant S, Suchiva K, Kosugi K, Yamamoto Y, Ishii H, Kawahara S, Nanomatrix structure formed by graft-copolymerization of styrene onto fresh natural rubber, Rubber Chem. Technol. 2015, 88 (1), 117-124.

2. Nghiem Thi Thuong, Kenichiro Kosugi, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Structural characterization of rubber from Lactarius Volemus through 2D-NMR spectroscopy, Kautsch. Gummi Kunstst. 2015, 68, 26-32

Các năm khác

1. Vu Quoc Trung, Nguyen Thi Thanh Dung, Nghiem Thi Thuong, Duong Khanh Linh, Pham Van Hoan, Duong Ngoc Huyen - Polypyrrole nanocomposite: Preparation and properties - Tuyển tập các công trình hội nghị khoa học và công nghệ Hoá học hữu toàn quốc lần thứ 4, Hà Nội tháng 10 năm 2007

2. Vu Quoc Trung, Nguyen Van Thang, Ha Manh Hung, Nghiem Thi Thuong, Nguyen Duc Chuy, Chu Xuan Anh, Nguyen Thi Thu Trang - Polypyrrole/montmorillonite as a material for electromagnetic shielding - Tạp chí Lý-Hoá-Sinh, 2008

3. Vu Quoc Trung, Le Minh Duc, Duong Ngoc Tung, Duong Khanh Linh, Nghiem Thi Thuong, Duong Ngoc Huyen -Polypyrrole/Al2O3 nanocomposite: Preparation characterization and electromagnetic shielding properties - Proceeding of the 1st international workshop on nanotechnology and application, IWNA 2007

4. Nghiêm Thị Thương, Nguyễn Đức Chuy, Phạm Văn Hoan - Nghiên cứu tổng hợp nanocompozit poli(vinyl anclo)/Na+-montmorillonit từ Na+-montmorillonit được tinh chế từ bentonit Di linh Việt Nam-Tạp chí khoa học –ĐHSP Hà Nội

+ Xem toàn bộ

Danh sách khoá học của giảng viên