Quá trình học tập:

- 2011-2017       Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chuyên ngành: Hóa học

- 2007-2009      Thạc sĩ tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chuyên ngành: Công nghệ tổng hợp Hữu cơ – Hóa dầu

- 2002-2007       Lớp Hóa dầu 2, K47, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chuyên ngành: Công nghệ tổng hợp Hữu cơ – Hóa dầu

Quá trình công tác:

2009-nay: Giảng viên tại Bộ môn Hóa Hữu cơ, Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Kinh nghiệm giảng dạy:

      -   Lý thuyết và bài tập Hóa Hữu cơ

      -    Thí nghiệm Hóa Hữu cơ

      -   Rây Phân tử và vật liệu hấp phụ (cao học)

Công trình khoa học:

1. Le Van Duong, Bui Thi Thanh Ha, Le Ngoc Duong, Ta Ngoc Don (2019), Several factors affecting the synthesis HKUST-1 from Cu(OH)2, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 8(3), 38-44..

2. Lê Văn Dương, Đinh Quang Toàn, Phạm Thu Hương, Lê Ngọc Dương, Nguyễn Thị Xuân, Ninh Thị Phương, Tạ Ngọc Đôn (2018), Study on preparation of nano-ZIF-67 in ethanol, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 7(1), 123-128.

3. Lê Thị Như Quỳnh, Trịnh Xuân Bái, Tạ Ngọc Thiện Huy, Lê Văn Dương, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thị Xuân, Tạ Ngọc Hùng, Hà Thị Lan Anh, Tạ Ngọc Đôn (2017), Tổng hợp và đặc trưng nano-ZIF-8 với hiệu suất và độ bền nhiệt cao, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 6(2), tr. 71-77.

4.  Lê Thị Như Quỳnh, Lê Văn Dương, Ninh Thị Phương, Tạ Ngọc Hùng, Lại Tư Hoàng, Quản Minh Anh, Vũ Tùng Dương, Nguyễn Thị Linh, Tạ Ngọc Đôn (2017), Ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự hình thành nano-ZIF-8, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 6(1), tr. 144-152.

5. Ta Ngoc Don, Ta Ngoc Hung, Pham Thanh Huyen, Trinh Xuan Bai, Huynh Thi Thanh Huong, Nguyen Thi Linh, Le Van Duong and Minh-Hao Pham (2016), Synthesis, characterization and catalytic activity of nano-zeolite Y for the alkylation of benzene with isopropanol, Indian Journal of Chemical Technology, 23(5) 392-399

6. Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng (2016), Xúc tác MSU-USY và Meso-USY từ tro trấu và metacaolanh trong phản ứng alkyl hóa benzen bằng isopropanol, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 5(2), tr. 40-46.

7. Tạ Ngọc Đôn, Trịnh Xuân Bái, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Hưởng, Nguyễn Hữu Đức (2015), Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MSU-S(Y) từ tro trấu và metacaolanh, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 4(3), tr. 131-137.

8 Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Trần Thị Hà, Hoàng Văn Minh, Nguyễn Hữu Học, Phạm Văn Vương, Nguyễn Thị Thương (2015), Nghiên cứu tổng hợp trực tiếp vật liệu cấu trúc hữu cơ – kim loại (HKUST-1), Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 4(2), tr. 25-32.

9. Lê Văn Dương, Nguyễn Thị Phương Hòa, Vũ Thị Thu Hà, Tạ Ngọc Đôn (2015), Tổng hợp meso-zeolit Y từ cao lanh Việt Nam: Ảnh hưởng của pH và khả năng mở rộng mao quản trung bình, Tạp chí Hóa học, 53(4E2), tr. 112-117.
10. Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Phương Hòa, Vũ Thị Thu Hà, Tạ Ngọc Đôn (2015), Tổng hợp vật liệu meso-zeolit NaY từ cao lanh trong môi trường kiềm: Ảnh hưởng của tỷ lệ mol Na2O/Al2O3, CTAB/Si và thời gian già hóa, Tạp chí Hóa học, 53(4E2), tr. 107-111.

11. Tạ Ngọc Đôn, Trịnh Xuân Bái, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Minh Thu, Lê Thị Như Quỳnh, Phạm Thanh Huyền, Hoàng Trọng Yêm (2014), Nghiên cứu tổng hợp trực tiếp vật liệu cấu trúc hữu cơ – kim loại (ZIF-8), Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 3(3), tr. 64-70.

12. Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Tạ Ngọc Thiện Huy,  Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Đức Nghĩa, Ninh Thị Phương (2014), Chuyển hóa thủy nhiệt tro trấu và metacaolanh thành mesozeolit NaY, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 3(3), tr. 59-63.

13. Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Nguyễn Đức Nghĩa, Vũ Thị Thu Hà, Tạ Ngọc Đôn (2014), Tổng hợp meso - zeolit NaY từ cao lanh việt nam trong môi trường kiềm.  Phần I. Tổng hợp, đặc trưng vật liệu meso - zeolit NaY từ cao lanh, ảnh hưởng của thời gian kết tinh giai đoạn một và ảnh hưởng của hàm lượng nước trong gel ban đầu, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 3(3), tr. 51-58.

14. Ta Ngoc Don, Nguyen Khanh Dieu Hong, Trinh Xuan Bai, Huynh Thi Thanh Huong,  Ta Ngoc Hung, Le Van Duong (2014), Effect of temperature and time of crystallization on the synthesis of Zeolite NaY nanocrytals from Vietnamese Kaolin, ISEPD2014 Proceedings, Hanoi, Vietnam, part B, 215-218, ISBN 978-89-5708-236-2. (Proceedings of the 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design).

15. Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương (2012), Nghiên cứu tổng hợp meso zeolit NaY có tỷ số Si/Al cao từ cao lanh Việt Nam. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ. Số 1, tr. 97-103.

16. Trịnh Xuân Bái, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Đôn (2012), Sử dụng phổ uv-vis để đánh giá khả năng hấp phụ các chất độc hữu cơ nhóm benzopyren và nitrosamin trong khói thuốc lá của vật liệu đa mao quản. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, 91, tr. 116-120.

17. Nguyễn Thị Linh, Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương, Hoàng Trọng Yêm (2011), Nghiên cứu chuyển hoá cao lanh chưa xử lý thành vật liệu mao quản trung bình trên cơ sở mầm zeolit có tỷ lệ Si/Al cao. Tạp chí Hóa học, 49(5AB), tr. 708-714.

18. Lê Văn Dương, Huỳnh Thị Thanh Hương, Phạm Văn Hai, Tạ Ngọc Đôn (2011), Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến kích thước tinh thể vật liệu nano-zeolit Y từ cao lanh. Tạp chí Hóa học, 49(5AB), tr. 595-602.

19. Linh Nguyen Thi, Don Ta Ngoc, Duong Le Van, Yem Hoang Trong (2011), Characterization of aluminosilicate mesostructures assembled from zeolite seeds from calcined and non-calcined kaolin clays of Vietnam. Vietnam-Germany conference on catalytic and chemical technology for sustainable development. Hanoi, February 21st - 23rd 2011.

20. Tạ Ngọc Đôn, Trịnh Xuân Bái, Lê Văn Dương (2011), Chế tạo phụ gia thức ăn chăn nuôi chứa zeolit BK-ZCR2 và ứng dụng trong chăn nuôi lợn thịt tại tỉnh Bắc Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, 80, tr. 170-174.

21. Phạm Minh Hảo, Trịnh Xuân Bái, Lê Thành Nghị, Lê Văn Dương, Huỳnh Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thanh Tú, Tạ Ngọc Đôn, Hoàng Trọng Yêm (2010), Tổng hợp oxit nhôm tinh thể cấu trúc mao quản trung bình từ muối vô cơ sử dụng các tác nhân tạo cấu trúc loại không ion. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, 77, tr. 132-135.

22. Tạ Ngọc Đôn, Hà Thị Lan Anh, Trịnh Xuân Bái, Tô Vũ, Lê Văn Dương (2010), Tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng vật liệu nano-zeolit NaX từ cao lanh. I- Tổng hợp và đặc trưng vật liệu nano-zeolit NaX từ cao lanh đã xử lý axit, Tạp chí Hoá học, 48(4), tr. 475-479.

*Các sáng chế, giải pháp hữu ích:

7. Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Tạ Ngọc Thiện Huy, Trịnh Xuân Bái (2019), "Phương pháp tổng hợp vật liệu mao quản trung bình có thành cấu trúc zeolit Y trực tiếp từ tro trấu và metakaolin", Giải pháp hữu ích, số 2021, Việt Nam.

6. Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Tạ Ngọc Thiện Huy, Trịnh Xuân Bái (2019), "Phương pháp tổng hợp meso-nano-zeolit Y trực tiếp từ tro trấu và metakaolin", Giải pháp hữu ích, số 2020, Việt Nam.

5. Tạ Ngọc Đôn, Trịnh Xuân Bái, Tạ Ngọc Hùng, Lê Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Lê Văn Dương, Nguyễn Thị Linh (2017), “Phương pháp mới tổng hợp meso nano-ZIF-8 có hiệu suất và độ bền nhiệt cao”, Sáng chế, số đơn 1-2017-01439. 

4. Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Tạ Ngọc Thiện Huy, Trịnh Xuân Bái (2017), "Phương pháp tổng hợp vật liệu mao quản trung bình MSU-S(Y) trực tiếp từ tro trấu và metacaolanh", Sáng chế, số đơn 1-2017-00184.

3. Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Tạ Ngọc Thiện Huy, Trịnh Xuân Bái (2017), "Phương pháp tổng hợp meso-nano-zeolit Y trực tiếp từ tro trấu và metacaolanh", Sáng chế, số đơn 1-2017-00144.

2. Phạm Thanh Huyền, Tạ Ngọc Đôn, Trịnh Xuân Bái, Phạm Minh Hảo, Lê Văn Dương (2014), Phương pháp tổng hợp vật liệu MQTB Al2O3 có diện tích bề mặt cao sử dụng chất hoạt động bề mặt anion, Giải pháp hữu ích, số 1201, Việt Nam.

1. Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương (2009), Phương pháp tổng hợp vật liệu nano-zeolit Y có tỷ số SiO2/Al2O3 = 3,8 từ cao lanh, Sáng chế, Số đơn 1-2009-02286.

Ngôn ngữ :  Tiếng Việt, Tiếng Anh

 

+ Xem toàn bộ

Danh sách khoá học của giảng viên