Quá trình đào tạo:

1. Đại học: Tốt nghiệp năm 1993 tại Việt Nam

2. Tiến sĩ: Tốt nghiệp năm 2000 tại Việt Nam

Các môn học giảng dạy: 

1. Hóa học phân tích (45 tín chỉ) cho bậc Cử nhân, kỹ sư tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2. Các phương pháp Phân tích công cụ (45 tín chỉ) cho bậc Cử nhân, kỹ sư tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

3. Thống kê trong Hóa phân tích (30 tín chỉ) cho bậc Cử nhân, kỹ sư tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

4. Xử lý số liệu thực nghiệm trong Hóa phân tích (30 tín chỉ) cho bậc Thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

5. Hóa Phân tích nâng cao (30 tín chỉ) cho bậc Thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

6. Các phương pháp Phân tích công cụ (45 tín chỉ) cho bậc Cử nhân, kỹ sư tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7. Hóa học (6 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nghiên cứu khoa học:

Hướng nghiên cứu: 

- Phân tích lượng vết và siêu vết các kim loại và các chất hữu cơ bằng các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại - Các kỹ thuật nâng cao xác định đồng thời các chất bằng các phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính và mạng noron nhân tạo sử dụng phần mềm MATLAB. - Sử dụng các phương pháp toán, thống kê và đồ họa (chemometric), kết hợp với bản đồ số để nghiên cứu đánh giá nguồn gốc, sự phân bố và lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường. - Tính toán độ không đảm bảo đo, tối ưu hóa qui trình phân tích, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phòng thí nghiệm, xác nhận gía trị sử dụng của phương pháp phân tích.

Bài báo khoa học tiêu biểu: 

1. Trinh Anh Duc, Vu Duc Loi, Ta Thi Thao. Partition of heavy metals in a tropical river system impacted by municipal waste. In Environmental Monitoring and Assessment, Issue 2, Volume 185, 1907-1925, 2013.

Giải thưởng và khen thưởng:

Giải thưởng: 

1. Năm 2000, ĐHQGHN trao tặng Khác.. - Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN

+ Xem toàn bộ

Danh sách khoá học của giảng viên