HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Cơ sở hóa học phân tích

PGS.TS. Tạ Thị Thảo | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

GIỚI THIỆU

Điều kiện khóa học:

- Hóa đại cương

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi học xong học phần này sẽ nắm được:

  • Nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi ứng dụng của hoá phân tích; vai trò và ý nghĩa của hoá phân tích đối với sự phát triển của hoá học, các ngành khoa học, công nghệ và tiến bộ xã hội.
  • Khái quát về các phương pháp phân tích định lượng: Các phương pháp hoá học, các phương pháp vật lí và hoá lý (các phương pháp công cụ).
  • Các bước của một quy trình phân tích tổng thể.
  • Giới thiệu các phần nội dung của chương trình

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
23 bài giảng
334 phút
+
Chương 1: Những vấn đề chung về phân tích định lượng
5 bài giảng
73 phút
Học liệu Chương: Những vấn đề chung về phân tích định lượng  
Bài tập Chương: Những vấn đề chung về phân tích định lượng  

Bài 1: Mở đầu
Học thử 10 phút

Bài 2: Định lượng bằng phương pháp phân tích thể tích và phân tích trọng lượng
18 phút

Bài 3: Tính toán trong phân tích định lượng
18 phút

Bài 4: Định lượng trong phân tích công cụ
Học thử 9 phút

Bài 5: Sai số và độ không đảm bảo đo trong phân tích
18 phút

+
Chương 2: Cân bằng hóa học và hoạt độ
1 bài giảng
10 phút
Học liệu Chương: Cân bằng hóa học và hoạt độ  

Bài 1: Cân bằng hóa học và hoạt độ
10 phút

+
Chương 3: Cân bằng axit - bazơ và chuẩn độ axit - bazơ
2 bài giảng
38 phút
Học liệu Chương: Cân bằng axit - bazơ và chuẩn độ axit - bazơ  
Bài tập Chương: Cân bằng axit - bazơ và chuẩn độ axit - bazơ  

Bài 1: Cân bằng Axit - Bazơ
17 phút

Bài 2: Phương pháp chuẩn độ Axit - Bazơ
21 phút

+
Chương 4: Cân bằng tạo phức và chuẩn độ phức chất
2 bài giảng
34 phút
Học liệu Chương: Cân bằng tạo phức và chuẩn độ phức chất  
Bài tập Chương: Cân bằng tạo phức và chuẩn độ phức chất  

Bài 1: Cân bằng tạo phức
17 phút

Bài 2: Phương pháp chuẩn độ tạo phức
17 phút

+
Chương 5: Cân bằng kết tủa và chuẩn độ kết tủa, phân tích trọng lượng
3 bài giảng
34 phút
Học liệu Chương: Cân bằng kết tủa và chuẩn độ kết tủa, phân tích trọng lượng  
Bài tập Chương: Cân bằng kết tủa và chuẩn độ kết tủa, phân tích trọng lượng  

Bài 1: Cân bằng kết tủa
17 phút

Bài 2: Chuẩn độ kết tủa
12 phút

Bài 3: Phân tích khối lượng
5 phút

+
Chương 6: Cơ sở các phương pháp phân tích điện hóa
4 bài giảng
60 phút
Học liệu Chương: Cơ sở các phương pháp phân tích điện hóa  
Bài tập Chương: Cơ sở các phương pháp phân tích điện hóa  

Bài 1: Cân bằng Oxi hóa khử
20 phút

Bài 2: Phương pháp chuẩn độ Oxi hóa - khử
19 phút

Bài 3: Điện phân và điện lượng
7 phút

Bài 4: Giới thiệu về pp von-ampe
14 phút

+
Chương 7: Cơ sở các phương pháp phân tích quang phổ
2 bài giảng
31 phút
Học liệu Chương: Cơ sở các phương pháp phân tích quang phổ  
Bài tập Chương: Cơ sở các phương pháp phân tích quang phổ  

Bài 1: Đại cương về phương pháp phân tích quang phổ
16 phút

Bài 2: Ứng dụng một số phương pháp phân tích quang phổ
15 phút

+
Chương 8: Giới thiệu về các phương pháp tách và sắc ký trong phân tích
2 bài giảng
33 phút
Học liệu Chương: Giới thiệu về các phương pháp tách và sắc ký trong phân tích  
Bài tập Chương: Giới thiệu về các phương pháp tách và sắc ký trong phân tích  

Bài 1: Đại cương về phương pháp sắc ký
18 phút

Bài 2: Ứng dụng các phương pháp sắc ký lỏng và sắc ký khí
15 phút

+
Chương 9: Chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích
2 bài giảng
22 phút
Học liệu Chương: Chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích  
Bài tập Chương: Chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích  

Bài 1: Lấy mẫu, bảo quản mẫu và xử lý mẫu
10 phút

Bài 2: Tách và làm giàu chất phân tích
12 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Kinh nghiệm: năm