HOTLINE: 024 999 52468   |   Fanpage Edemy

Cơ sở hóa học phân tích

PGS.TS. Tạ Thị Thảo | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

GIỚI THIỆU

Điều kiện khóa học:

- Hóa đại cương

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi học xong học phần này sẽ nắm được:

  • Nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi ứng dụng của hoá phân tích; vai trò và ý nghĩa của hoá phân tích đối với sự phát triển của hoá học, các ngành khoa học, công nghệ và tiến bộ xã hội.
  • Khái quát về các phương pháp phân tích định lượng: Các phương pháp hoá học, các phương pháp vật lí và hoá lý (các phương pháp công cụ).
  • Các bước của một quy trình phân tích tổng thể.
  • Giới thiệu các phần nội dung của chương trình

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
23 bài giảng
335 phút
73 phút
10 phút
Học liệu Chương: Cân bằng hóa học và hoạt độ  


38 phút
Học liệu Chương: Cân bằng axit - bazơ và chuẩn độ axit - bazơ  
Bài tập Chương: Cân bằng axit - bazơ và chuẩn độ axit - bazơ  34 phút
Học liệu Chương: Cân bằng tạo phức và chuẩn độ phức chất  
Bài tập Chương: Cân bằng tạo phức và chuẩn độ phức chất  34 phút
Học liệu Chương: Cân bằng kết tủa và chuẩn độ kết tủa, phân tích trọng lượng  
Bài tập Chương: Cân bằng kết tủa và chuẩn độ kết tủa, phân tích trọng lượng  
60 phút
Học liệu Chương: Cơ sở các phương pháp phân tích điện hóa  
Bài tập Chương: Cơ sở các phương pháp phân tích điện hóa  

31 phút
Học liệu Chương: Cơ sở các phương pháp phân tích quang phổ  
Bài tập Chương: Cơ sở các phương pháp phân tích quang phổ  33 phút
Học liệu Chương: Giới thiệu về các phương pháp tách và sắc ký trong phân tích  
Bài tập Chương: Giới thiệu về các phương pháp tách và sắc ký trong phân tích  22 phút
Học liệu Chương: Chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích  
Bài tập Chương: Chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích  Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Quá trình đào tạo:

1. Đại học: Tốt nghiệp năm 1993 tại Việt Nam

2. Tiến sĩ: Tốt nghiệp năm 2000 tại Việt Nam

Các môn học giảng dạy: 

1. Hóa học phân tích (45 tín chỉ) cho bậc Cử nhân, kỹ sư tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2. Các phương pháp Phân tích công cụ (45 tín chỉ) cho bậc Cử nhân, kỹ sư tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

3. Thống kê trong Hóa phân tích (30 tín chỉ) cho bậc Cử nhân, kỹ sư tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

4. Xử lý số liệu thực nghiệm trong Hóa phân tích (30 tín chỉ) cho bậc Thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

5. Hóa Phân tích nâng cao (30 tín chỉ) cho bậc Thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

6. Các phương pháp Phân tích công cụ (45 tín chỉ) cho bậc Cử nhân, kỹ sư tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7. Hóa học (6 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nghiên cứu khoa học:

Hướng nghiên cứu: 

- Phân tích lượng vết và siêu vết các kim loại và các chất hữu cơ bằng các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại - Các kỹ thuật nâng cao xác định đồng thời các chất bằng các phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính và mạng noron nhân tạo sử dụng phần mềm MATLAB. - Sử dụng các phương pháp toán, thống kê và đồ họa (chemometric), kết hợp với bản đồ số để nghiên cứu đánh giá nguồn gốc, sự phân bố và lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường. - Tính toán độ không đảm bảo đo, tối ưu hóa qui trình phân tích, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phòng thí nghiệm, xác nhận gía trị sử dụng của phương pháp phân tích.

Bài báo khoa học tiêu biểu: 

1. Trinh Anh Duc, Vu Duc Loi, Ta Thi Thao. Partition of heavy metals in a tropical river system impacted by municipal waste. In Environmental Monitoring and Assessment, Issue 2, Volume 185, 1907-1925, 2013.

Giải thưởng và khen thưởng:

Giải thưởng: 

1. Năm 2000, ĐHQGHN trao tặng Khác.. - Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN