HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Cơ học kỹ thuật 2

Tiến Sĩ Nguyễn Văn Thắng | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

GIỚI THIỆU

Học phần Cơ học kỹ thuật 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về động lực học của chất điểm, hệ chất điểm và vật rắn

Áp dụng các định luật, nguyên lý cơ bản và phương trình tổng quát của động lực học để khảo sát chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm và vật rắn.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể :

  • Có các kiến thức về bài toán động lực học: phương trình vi phân của chuyển động, các định luật tổng quát của động lực học, nguyên lý d’Alembert, nguyên lý di chuyển khả dĩ và phương trình Lagrange loại 2.
  • Khả năng lập luận, phân tích, mô hình hóa các chuyển động của các chi tiết trong cơ cấu máy, các chuyển động trong đời sống và kỹ thuật về bài toán động lực học cho chất điểm, hệ chất điểm và vật rắn. Tính toán định tính, định lượng các bài toán ấy.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
23 bài giảng
300 phút
+
Chương 1: Phương trình vi phân chuyển động
5 bài giảng
68 phút
Học liệu chương 1: Phương trình vi phân chuyển động  
Bài tập Chương: Phương trình vi phân chuyển động  

Bài 1: Giới thiệu
Học thử 13 phút

Bài 2: Nhiệm vụ của động lực học
10 phút

Bài 3: Các định luật của NEWTON
Học thử 11 phút

Bài 4: Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm, cơ hệ và vật rắn
24 phút

Bài 5: Hai bài toán cơ bản của động lực học
10 phút

+
Chương 2: Các định luật tổng quát động lực học
5 bài giảng
53 phút
Học liệu chương 2: Các định luật tổng quát động lực học  
Bài tập Chương: Các định luật tổng quát động lực học  

Bài 1: Khối tâm và mô men quán tính của vật rắn
16 phút

Bài 2: Định luật bảo toàn và biến thiên động lượng
7 phút

Bài 3: Định luật bảo toàn và biến thiên mô men động lượng
8 phút

Bài 4: Định luật bảo toàn và biến thiên động năng
10 phút

Bài 5: Định luật bảo toàn và biến thiên cơ năng
12 phút

+
Chương 3: Nguyên lý di chuyển khả dĩ
2 bài giảng
40 phút
Học liệu chương 3: Nguyên lý di chuyển khả dĩ  
Bài tập Chương: Nguyên lí di chuyển khả dĩ  

Bài 1: Các khái niệm cơ bản về cơ hệ
28 phút

Bài 2: Nguyên lý di chuyển khả dĩ
12 phút

+
Chương 4: Nguyên lý d’Alembert
2 bài giảng
20 phút
Học liệu chương 4: Nguyên lý d’Alembert  
Bài tập Chương Nguyên lý d'Alembert  

Bài 1: Lực quán tính
11 phút

Bài 2: Nguyên lí D'Alembert
9 phút

+
Chương 5: Phương trình tổng quát của động lực học - Phương trình Lagrange loại 2
2 bài giảng
40 phút
Học liệu chương 5: Phương trình tổng quát của động lực học - Phương trình Lagrange loại 2  
Bài tập Chương: Phương trình tổng quát của động lực học- Phương trình Lagrange loại 2.  

Bài 1: Phương trình tổng quát của động lực học
21 phút

Bài 2: Phương trình Lagrange loại 2
Học thử 19 phút

+
Chương 6: Lý thuyết va chạm
3 bài giảng
31 phút
Học liệu chương 6: Lý thuyết va chạm  
Bài tập Chương: Lý thuyết va chạm  

Bài 1: Định nghĩa và phân loại va chạm
10 phút

Bài 2: Các định luật bảo toàn trong bài toán va chạm
7 phút

Bài 3: Va chạm trong chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay quanh một trục
14 phút

+
Chương 7: Sử dụng phần mềm ứng dụng Maple để giải bài toán cơ học kỹ thuật
4 bài giảng
48 phút
Bài tập chương 7(Phần 1):Sử dụng phần mềm ứng dụng Maple để giải bài toán cơ học kỹ thuật  
Bài tập chương 7 (Phần 2):Sử dụng phần mềm ứng dụng Maple để giải bài toán cơ học kỹ thuật  
Học liệu chương 7 (Phần 1): Sử dụng phần mềm ứng dụng Maple để giải bài toán cơ học kỹ thuật  
Học liệu chương 7 (Phần 2): Sử dụng phần mềm ứng dụng Maple để giải bài toán cơ học kỹ thuật  

Bài 1: Các lệnh cơ bản và thư viện cần thiết trong Maple để giải bài toán cơ học kỹ thuật
12 phút

Bài 2: Sử dụng phần mềm ứng dụng Maple để giải bài toán tĩnh học
13 phút

Bài 3: Sử dụng phần mềm ứng dụng Maple để giải bài toán động học
10 phút

Bài 4: Sử dụng phần mềm ứng dụng Maple để giải bài toán động lực học
Học thử 13 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Kinh nghiệm: năm