HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Hóa hữu cơ

Tiến Sĩ Lê Văn Dương | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

• Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết Hoá Hữu cơ, mối liên quan giữa cấu tạokhả năng phản ứng các hợp chất hữu cơ; phương pháp điều chế và tinh chế các hợp chất hữu cơ quan trọng nhất. 
• Bước đầu cung cấp cho sinh viên phương pháp nghiên cứu, tách, tinh chế, định lượng các hợp chất hữu cơ. 
• Bước đầu rèn luyện cho sinh viên phương pháp điều chế, tổng hợp một số hợp chất hữu cơ cơ bản, rèn luyện tác phong nghiên cứu và thực nghiệm hữu cơ. 
Ngoài ra môn học cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng làm việc theo nhóm thông qua các bài tập. 

Đối tượng khóa học:

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật bắt đầu học từ học kỳ 3 (môn học bắt buộc đối với các ngành Hóa – Sinh – Dược – Thực phẩm – Nông – Lâm – Thủy hải sản ...)

Điều kiện khóa học:
Các khóa học học trước: Hóa học đại cương

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC
  • Hiểu và nắm được các khái niệm cơ bản trong hóa hữu cơ 
  • Nhận diện và hiểu rõ các khái niệm về đồng đẳng, đồng phân, tính chất các liên kết, cơ chế phản ứng, axit - bazơ
  • Nắm được các khái niệm về hiệu ứng và vân dụng chúng để giải thích các tính chất và phản ứng trong hóa hữu cơ 
  • Nắm được các tính chất hóa học, phương pháp điều chế, ứng dụng của các hợp chất, nhóm chức chủ yếu. 
  • Hiểu và vận dụng được tính chất hóa học của các nhóm chức hữu cơ 
  • Giải thích được tính chất thông qua các hiệu ứng 
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
47 bài giảng
570 phút
+
Chương 1: Mở đầu
1 bài giảng
10 phút
Tài liệu chương 1: Mở đầu  

Bài 1: Bài mở đầu
Học thử 10 phút

+
Chương 2: Các khái niệm cơ bản và các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong hoá học hữu cơ
4 bài giảng
32 phút
Tài liệu chương 2: Các khái niệm cơ bản và các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong hoá học hữu cơ  
Bài tập chương 1 và 2: Các khái niệm cơ bản và các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong Hóa học Hữu cơ  

Bài 1: Các khái niệm cơ bản trong hóa học hữu cơ
Học thử 16 phút

Bài 2: Các loại tác nhân và phản ứng trong hoá học hữu cơ
4 phút

Bài 3: Các kiểu cơ chế phản ứng hữu cơ
7 phút

Bài 4: Các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong hóa học hữu cơ
5 phút

+
Chương 3: Lai hóa và liên kết hoá học
2 bài giảng
15 phút
Tài liệu chương 3: Lai hóa và liên kết hoá học  
Bài tâp Chương 3: Lai hóa và liên kết hóa học.  

Bài 1: Các trạng thái lai hóa của nguyên tử C trong hóa hữu cơ
10 phút

Bài 2: Các loại liên kết cộng hóa trị trong các hợp chất hữu cơ
5 phút

+
Chương 4: Hiệu ứng trong hợp chất hữu cơ
3 bài giảng
25 phút
Tài liệu chương 4: Hiệu ứng trong hợp chất hữu cơ  

Bài 1: Khái niệm chung về hiệu ứng, hiệu ứng cảm ứng
11 phút

Bài 3: Hiệu ứng siêu liên hợp
5 phút

Bài 2: Hiệu ứng liên hợp
9 phút

+
Chương 5: Tính axit, tính bazơ của các hợp chất hữu cơ
2 bài giảng
18 phút
Tài liệu chương 5: Tính axit và bazơ của các hợp chất hữu cơ  
Bài tập chương 4 và 5: Hiệu ứng và Tính axit, tính bazơ của các hợp chất hữ cơ  

Bài 1: Thuyết axit - bazơ của Bronsted
10 phút

Bài 2: Thuyết axit - bazơ của Lewis
8 phút

+
Chương 6: Hydrocacbon no
3 bài giảng
36 phút
Tài liệu chương 6: Hydrocacbon no  
Bài tập chương 6: Hydrocacbon no  

Bài 1: Khái niệm - Phân loại, danh pháp, điều chế
9 phút

Bài 2: Tính chất vật lý - Tính chất hóa học
17 phút

Bài 3: Cấu trúc xycloankan - Tính chất hóa học xycloankan
10 phút

+
Chương 7: Hydro cacbon không no
4 bài giảng
67 phút
Tài liệu chương 7: Hydro cacbon không no  
Bài tập chương 7: Hydro cacbon không no  

Bài 1: Khái niệm, danh pháp, đồng phân, điều chế của Anken
8 phút

Bài 2: Tính chất vật lý, tính chất hóa học
28 phút

Bài 3: Ankin
15 phút

Bài 4: Ankadien
16 phút

+
Chương 8: Hydro cacbon thơm
3 bài giảng
45 phút
Tài liệu chương 8: Hydro cacbon thơm  
Bài tập chương 8: Hydro cacbon thơm  

Bài 1: Khái niệm, danh pháp, cấu trúc và điều chế
13 phút

Bài 2: Hóa tính - Lý tính
16 phút

Bài 3: Quy luật thế electronphil Se ở vòng thơm
16 phút

+
Chương 9: Dẫn xuất Halogen
3 bài giảng
44 phút
Tài liệu chương 9: Dẫn xuất Halogen  

Bài 1: Phân loại, danh pháp, điều chế
6 phút

Bài 2: Lý tính, hóa tính
23 phút

Bài 3: Dẫn xuất Halogen không no và thơm
15 phút

+
Chương 10: Hợp chất cơ Magie
1 bài giảng
12 phút
Tài liệu chương 10: Hợp chất cơ Magie  
Bài tập chương 9 và 10: Dẫn xuất Halogen và hợp chất cơ magie  

Bài 1: Hợp chất cơ magie
12 phút

+
Chương 11: Ancol và Phenol
4 bài giảng
59 phút
Tài liệu chương 11: Ancol và Phenol  
Bài tâp chương 11: Ancol và Phenol  

Bài 1: Ancol no đơn chức, danh pháp, điều chế, tính chất
20 phút

Bài 2: Giới thiệu Ancol no đơn chức, ancol đa chức
15 phút

Bài 3: Phenol đơn chức
17 phút

Bài 4: Phenol đa chức - Quinon - Ancol thơm
7 phút

+
Chương 12: Hợp chất Cacbonyl
2 bài giảng
31 phút
Tài liệu chương 12: Hợp chất Cacbonyl  
Bài tập chương 12: Hợp chất Cacbonyl  

Bài 1: Phân loại, khái niệm, điều chế , danh pháp
10 phút

Bài 2: Tính chất vật lý và hóa học
21 phút

+
Chương 13: Axit cacboxylic và dẫn xuất
4 bài giảng
29 phút
Tài liệu chương 13: Axit cacboxylic và dẫn xuất  
Bài tập chương 13: Axit cacboxylic và dẫn xuất  

Bài 1: Danh pháp, điều chế
7 phút

Bài 2: Tính chất của axit no, không no đơn chức, đa chức, thơm
11 phút

Bài 3: Dẫn xuất của axit cacboxylic
8 phút

Bài 4: Tổng hợp Malonic - Ứng dụng của Este Dietyl Malonat
3 phút

+
Chương 14: Dẫn xuất chứa Nitơ
3 bài giảng
45 phút
Tài liệu chương 14: Dẫn xuất chứa Nitơ  
Bài tập chương 14: Dẫn xuất chứa Nitơ  

Bài 1: Dẫn xuất chứa nitơ. Hợp xuất nitro
9 phút

Bài 2: Dẫn xuất chứa nitơ. Hợp chất amin
20 phút

Bài 3: Dẫn xuất chứa nitơ. Hợp chất diazo
16 phút

+
Chương 15: Các hợp chất tạp chức
4 bài giảng
60 phút
Tài liệu chương 15: Các hợp chất tạp chức  
Bài tập chương 15: Các hợp chất tạo phức  

Bài 1: Hydroxy axit
11 phút

Bài 2: Andehit axit và xeton axit
11 phút

Bài 3: Giới thiệu gluxit - cacbobydrat
22 phút

Bài 4: Giới thiệu aminoaxit
16 phút

+
Chương 16: Hợp chất dị vòng
2 bài giảng
25 phút
Tài liệu chương 16: Hợp chất dị vòng  

Bài 1: Phân loại và cấu trúc
9 phút

Bài 2: Điều chế và hóa tính
16 phút

+
Chương 17: Chất màu và thuốc nhuộm
2 bài giảng
27 phút
Tài liệu chương 17: Chất màu và thuốc nhuộm  
Bài tập chương 16 và 17: Hợp chất dị vòng và chất màu  
Câu hỏi ôn tập và thi môn Hóa hữu cơ: Cho các ngành CN Sinh học, Thực phẩm, Môi trường.  
Câu hỏi ôn tập và thi môn Hóa hữu cơ: Cho ngành Hóa học  

Bài 1: Khái niệm chung về chất màu
14 phút

Bài 2: Giới thiệu một số chất chỉ thị màu tiêu biểu
13 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm