HOTLINE: 024 999 52468   |   Fanpage Edemy

Hóa hữu cơ

Tiến Sĩ Lê Văn Dương | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

• Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết Hoá Hữu cơ, mối liên quan giữa cấu tạokhả năng phản ứng các hợp chất hữu cơ; phương pháp điều chế và tinh chế các hợp chất hữu cơ quan trọng nhất. 
• Bước đầu cung cấp cho sinh viên phương pháp nghiên cứu, tách, tinh chế, định lượng các hợp chất hữu cơ. 
• Bước đầu rèn luyện cho sinh viên phương pháp điều chế, tổng hợp một số hợp chất hữu cơ cơ bản, rèn luyện tác phong nghiên cứu và thực nghiệm hữu cơ. 
Ngoài ra môn học cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng làm việc theo nhóm thông qua các bài tập. 

Đối tượng khóa học:

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật bắt đầu học từ học kỳ 3 (môn học bắt buộc đối với các ngành Hóa – Sinh – Dược – Thực phẩm – Nông – Lâm – Thủy hải sản ...)

Điều kiện khóa học:
Các khóa học học trước: Hóa học đại cương

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

  • Hiểu và nắm được các khái niệm cơ bản trong hóa hữu cơ 
  • Nhận diện và hiểu rõ các khái niệm về đồng đẳng, đồng phân, tính chất các liên kết, cơ chế phản ứng, axit - bazơ
  • Nắm được các khái niệm về hiệu ứng và vân dụng chúng để giải thích các tính chất và phản ứng trong hóa hữu cơ 
  • Nắm được các tính chất hóa học, phương pháp điều chế, ứng dụng của các hợp chất, nhóm chức chủ yếu. 
  • Hiểu và vận dụng được tính chất hóa học của các nhóm chức hữu cơ 
  • Giải thích được tính chất thông qua các hiệu ứng 
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
47 bài giảng
580 phút
10 phút
Tài liệu chương 1: Mở đầu  


32 phút
Tài liệu chương 2: Các khái niệm cơ bản và các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong hoá học hữu cơ  
Bài tập chương 1 và 2: Các khái niệm cơ bản và các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong Hóa học Hữu cơ  

15 phút
Tài liệu chương 3: Lai hóa và liên kết hoá học  
Bài tâp Chương 3: Lai hóa và liên kết hóa học.  25 phút
18 phút
Tài liệu chương 5: Tính axit và bazơ của các hợp chất hữu cơ  
Bài tập chương 4 và 5: Hiệu ứng và Tính axit, tính bazơ của các hợp chất hữ cơ  36 phút
67 phút
Tài liệu chương 7: Hydro cacbon không no  
Bài tập chương 7: Hydro cacbon không no  15 phút

16 phút

45 phút
Tài liệu chương 8: Hydro cacbon thơm  
Bài tập chương 8: Hydro cacbon thơm  
44 phút
12 phút
Tài liệu chương 10: Hợp chất cơ Magie  
Bài tập chương 9 và 10: Dẫn xuất Halogen và hợp chất cơ magie  


59 phút
31 phút
Tài liệu chương 12: Hợp chất Cacbonyl  
Bài tập chương 12: Hợp chất Cacbonyl  29 phút
Tài liệu chương 13: Axit cacboxylic và dẫn xuất  
Bài tập chương 13: Axit cacboxylic và dẫn xuất  

45 phút
Tài liệu chương 14: Dẫn xuất chứa Nitơ  
Bài tập chương 14: Dẫn xuất chứa Nitơ  
60 phút
Tài liệu chương 15: Các hợp chất tạp chức  
Bài tập chương 15: Các hợp chất tạo phức  

25 phút
Tài liệu chương 16: Hợp chất dị vòng  27 phút
Tài liệu chương 17: Chất màu và thuốc nhuộm  
Bài tập chương 16 và 17: Hợp chất dị vòng và chất màu  
Câu hỏi ôn tập và thi môn Hóa hữu cơ: Cho các ngành CN Sinh học, Thực phẩm, Môi trường.  
Câu hỏi ôn tập và thi môn Hóa hữu cơ: Cho ngành Hóa học  Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Quá trình học tập:

- 2011-2017       Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chuyên ngành: Hóa học

- 2007-2009      Thạc sĩ tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chuyên ngành: Công nghệ tổng hợp Hữu cơ – Hóa dầu

- 2002-2007       Lớp Hóa dầu 2, K47, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chuyên ngành: Công nghệ tổng hợp Hữu cơ – Hóa dầu

Quá trình công tác:

2009-nay: Giảng viên tại Bộ môn Hóa Hữu cơ, Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Kinh nghiệm giảng dạy:

      -   Lý thuyết và bài tập Hóa Hữu cơ

      -    Thí nghiệm Hóa Hữu cơ

      -   Rây Phân tử và vật liệu hấp phụ (cao học)

Công trình khoa học:

1. Le Van Duong, Bui Thi Thanh Ha, Le Ngoc Duong, Ta Ngoc Don (2019), Several factors affecting the synthesis HKUST-1 from Cu(OH)2, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 8(3), 38-44..

2. Lê Văn Dương, Đinh Quang Toàn, Phạm Thu Hương, Lê Ngọc Dương, Nguyễn Thị Xuân, Ninh Thị Phương, Tạ Ngọc Đôn (2018), Study on preparation of nano-ZIF-67 in ethanol, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 7(1), 123-128.

3. Lê Thị Như Quỳnh, Trịnh Xuân Bái, Tạ Ngọc Thiện Huy, Lê Văn Dương, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thị Xuân, Tạ Ngọc Hùng, Hà Thị Lan Anh, Tạ Ngọc Đôn (2017), Tổng hợp và đặc trưng nano-ZIF-8 với hiệu suất và độ bền nhiệt cao, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 6(2), tr. 71-77.

4.  Lê Thị Như Quỳnh, Lê Văn Dương, Ninh Thị Phương, Tạ Ngọc Hùng, Lại Tư Hoàng, Quản Minh Anh, Vũ Tùng Dương, Nguyễn Thị Linh, Tạ Ngọc Đôn (2017), Ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự hình thành nano-ZIF-8, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 6(1), tr. 144-152.

5. Ta Ngoc Don, Ta Ngoc Hung, Pham Thanh Huyen, Trinh Xuan Bai, Huynh Thi Thanh Huong, Nguyen Thi Linh, Le Van Duong and Minh-Hao Pham (2016), Synthesis, characterization and catalytic activity of nano-zeolite Y for the alkylation of benzene with isopropanol, Indian Journal of Chemical Technology, 23(5) 392-399

6. Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng (2016), Xúc tác MSU-USY và Meso-USY từ tro trấu và metacaolanh trong phản ứng alkyl hóa benzen bằng isopropanol, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 5(2), tr. 40-46.

7. Tạ Ngọc Đôn, Trịnh Xuân Bái, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Hưởng, Nguyễn Hữu Đức (2015), Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MSU-S(Y) từ tro trấu và metacaolanh, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 4(3), tr. 131-137.

8 Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Trần Thị Hà, Hoàng Văn Minh, Nguyễn Hữu Học, Phạm Văn Vương, Nguyễn Thị Thương (2015), Nghiên cứu tổng hợp trực tiếp vật liệu cấu trúc hữu cơ – kim loại (HKUST-1), Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 4(2), tr. 25-32.

9. Lê Văn Dương, Nguyễn Thị Phương Hòa, Vũ Thị Thu Hà, Tạ Ngọc Đôn (2015), Tổng hợp meso-zeolit Y từ cao lanh Việt Nam: Ảnh hưởng của pH và khả năng mở rộng mao quản trung bình, Tạp chí Hóa học, 53(4E2), tr. 112-117.
10. Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Phương Hòa, Vũ Thị Thu Hà, Tạ Ngọc Đôn (2015), Tổng hợp vật liệu meso-zeolit NaY từ cao lanh trong môi trường kiềm: Ảnh hưởng của tỷ lệ mol Na2O/Al2O3, CTAB/Si và thời gian già hóa, Tạp chí Hóa học, 53(4E2), tr. 107-111.

11. Tạ Ngọc Đôn, Trịnh Xuân Bái, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Minh Thu, Lê Thị Như Quỳnh, Phạm Thanh Huyền, Hoàng Trọng Yêm (2014), Nghiên cứu tổng hợp trực tiếp vật liệu cấu trúc hữu cơ – kim loại (ZIF-8), Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 3(3), tr. 64-70.

12. Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Tạ Ngọc Thiện Huy,  Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Đức Nghĩa, Ninh Thị Phương (2014), Chuyển hóa thủy nhiệt tro trấu và metacaolanh thành mesozeolit NaY, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 3(3), tr. 59-63.

13. Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Nguyễn Đức Nghĩa, Vũ Thị Thu Hà, Tạ Ngọc Đôn (2014), Tổng hợp meso - zeolit NaY từ cao lanh việt nam trong môi trường kiềm.  Phần I. Tổng hợp, đặc trưng vật liệu meso - zeolit NaY từ cao lanh, ảnh hưởng của thời gian kết tinh giai đoạn một và ảnh hưởng của hàm lượng nước trong gel ban đầu, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 3(3), tr. 51-58.

14. Ta Ngoc Don, Nguyen Khanh Dieu Hong, Trinh Xuan Bai, Huynh Thi Thanh Huong,  Ta Ngoc Hung, Le Van Duong (2014), Effect of temperature and time of crystallization on the synthesis of Zeolite NaY nanocrytals from Vietnamese Kaolin, ISEPD2014 Proceedings, Hanoi, Vietnam, part B, 215-218, ISBN 978-89-5708-236-2. (Proceedings of the 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design).

15. Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương (2012), Nghiên cứu tổng hợp meso zeolit NaY có tỷ số Si/Al cao từ cao lanh Việt Nam. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ. Số 1, tr. 97-103.

16. Trịnh Xuân Bái, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Đôn (2012), Sử dụng phổ uv-vis để đánh giá khả năng hấp phụ các chất độc hữu cơ nhóm benzopyren và nitrosamin trong khói thuốc lá của vật liệu đa mao quản. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, 91, tr. 116-120.

17. Nguyễn Thị Linh, Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương, Hoàng Trọng Yêm (2011), Nghiên cứu chuyển hoá cao lanh chưa xử lý thành vật liệu mao quản trung bình trên cơ sở mầm zeolit có tỷ lệ Si/Al cao. Tạp chí Hóa học, 49(5AB), tr. 708-714.

18. Lê Văn Dương, Huỳnh Thị Thanh Hương, Phạm Văn Hai, Tạ Ngọc Đôn (2011), Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến kích thước tinh thể vật liệu nano-zeolit Y từ cao lanh. Tạp chí Hóa học, 49(5AB), tr. 595-602.

19. Linh Nguyen Thi, Don Ta Ngoc, Duong Le Van, Yem Hoang Trong (2011), Characterization of aluminosilicate mesostructures assembled from zeolite seeds from calcined and non-calcined kaolin clays of Vietnam. Vietnam-Germany conference on catalytic and chemical technology for sustainable development. Hanoi, February 21st - 23rd 2011.

20. Tạ Ngọc Đôn, Trịnh Xuân Bái, Lê Văn Dương (2011), Chế tạo phụ gia thức ăn chăn nuôi chứa zeolit BK-ZCR2 và ứng dụng trong chăn nuôi lợn thịt tại tỉnh Bắc Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, 80, tr. 170-174.

21. Phạm Minh Hảo, Trịnh Xuân Bái, Lê Thành Nghị, Lê Văn Dương, Huỳnh Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thanh Tú, Tạ Ngọc Đôn, Hoàng Trọng Yêm (2010), Tổng hợp oxit nhôm tinh thể cấu trúc mao quản trung bình từ muối vô cơ sử dụng các tác nhân tạo cấu trúc loại không ion. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, 77, tr. 132-135.

22. Tạ Ngọc Đôn, Hà Thị Lan Anh, Trịnh Xuân Bái, Tô Vũ, Lê Văn Dương (2010), Tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng vật liệu nano-zeolit NaX từ cao lanh. I- Tổng hợp và đặc trưng vật liệu nano-zeolit NaX từ cao lanh đã xử lý axit, Tạp chí Hoá học, 48(4), tr. 475-479.

*Các sáng chế, giải pháp hữu ích:

7. Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Tạ Ngọc Thiện Huy, Trịnh Xuân Bái (2019), "Phương pháp tổng hợp vật liệu mao quản trung bình có thành cấu trúc zeolit Y trực tiếp từ tro trấu và metakaolin", Giải pháp hữu ích, số 2021, Việt Nam.

6. Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Tạ Ngọc Thiện Huy, Trịnh Xuân Bái (2019), "Phương pháp tổng hợp meso-nano-zeolit Y trực tiếp từ tro trấu và metakaolin", Giải pháp hữu ích, số 2020, Việt Nam.

5. Tạ Ngọc Đôn, Trịnh Xuân Bái, Tạ Ngọc Hùng, Lê Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Lê Văn Dương, Nguyễn Thị Linh (2017), “Phương pháp mới tổng hợp meso nano-ZIF-8 có hiệu suất và độ bền nhiệt cao”, Sáng chế, số đơn 1-2017-01439. 

4. Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Tạ Ngọc Thiện Huy, Trịnh Xuân Bái (2017), "Phương pháp tổng hợp vật liệu mao quản trung bình MSU-S(Y) trực tiếp từ tro trấu và metacaolanh", Sáng chế, số đơn 1-2017-00184.

3. Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Tạ Ngọc Thiện Huy, Trịnh Xuân Bái (2017), "Phương pháp tổng hợp meso-nano-zeolit Y trực tiếp từ tro trấu và metacaolanh", Sáng chế, số đơn 1-2017-00144.

2. Phạm Thanh Huyền, Tạ Ngọc Đôn, Trịnh Xuân Bái, Phạm Minh Hảo, Lê Văn Dương (2014), Phương pháp tổng hợp vật liệu MQTB Al2O3 có diện tích bề mặt cao sử dụng chất hoạt động bề mặt anion, Giải pháp hữu ích, số 1201, Việt Nam.

1. Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương (2009), Phương pháp tổng hợp vật liệu nano-zeolit Y có tỷ số SiO2/Al2O3 = 3,8 từ cao lanh, Sáng chế, Số đơn 1-2009-02286.

Ngôn ngữ :  Tiếng Việt, Tiếng Anh