HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Hóa đại cương 2

Tiến Sĩ Trần Thị Luyến | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khóa học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất của cơ sở lý thuyết hóa học hiện đại, trên cơ sở đó sinh viên có thể học các môn khoa học - kỹ thuật khác có liên quan tới hóa học. Khóa học giúp các kỹ sư, cử nhân tương lai biết cách đặt vấn đề và giải quyết những vấn đề thực tế. Sinh viên sẽ hiểu và vận dụng được các kiến thức về nhiệt động hóa học, động hóa học và điện hóa học ở một trình độ nhất định. 

Đối tượng môn học: 

- Hóa

- Lý

- Sinh

- Dược

- Thực phẩm

- Nông nghiệp

- Lâm nghiệp

- Thủy, hải sản

- Khoa học vật liệu

- Khoa học môi trường

Điều kiện khóa học:

Các khóa học học trước: Vật lý I, Vật lý II

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sinh viên hoàn thành khóa học này có khả năng hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản và cần thiết nhất của cơ sở lý thuyết hóa học hiện đại: 

  • Xác định được nhiệt của các quá trình, hiểu được các nguyên lý cơ bản của nhiệt động học, từ đó xác định được tiêu chuẩn tự diễn biến và giới hạn của các quá trình hóa học và biết cách vận dụng tiêu chuẩn này vào các quá trình xảy ra trong thực tế.
  • Hiểu và vận dụng được các tính chất của dung dịch chất điện ly.
  • Xác định được các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và biết cách tác động vào các yếu tố đó để phản ứng diễn ra nhanh hơn.
  • Hiểu được nguyên tắc hoạt động của hệ pin điện, bình điện phân và nắm được nguyên tắc xác định chiều và giới hạn của phản ứng oxy hóa khử xảy ra trong dung dịch nước.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
20 bài giảng
286 phút
+
Chương 1: Nguyên lý I của nhiệt động học - Nhiệt hóa học
5 bài giảng
60 phút
Học liệu Chương 1: Nguyên lý I của nhiệt động học - Nhiệt hóa học  
Bài tập Chương 1: Nguyên lý I của nhiệt động học - Nhiệt hóa học  

Bài 1: Giới thiệu
Học thử 5 phút

Bài 2: Một số khái niệm và qui ước của nhiệt động học
Học thử 9 phút

Bài 3: Áp dụng nguyên lý I của nhiệt động học cho các hệ hóa học. Nhiệt hóa học
13 phút

Bài 4: Định luật Hess và các hệ quả
17 phút

Bài 5: Sự phụ thuộc của hiệu ứng nhiệt vào nhiệt độ: định luật Kirchoff
16 phút

+
Chương 2: Nguyên lý II của nhiệt động học. chiều của các quá trình hóa học
2 bài giảng
41 phút
Học liệu Chương 2: Nguyên lý II của nhiệt động học. chiều của các quá trình hóa học  
Bài tập Chương 2: Nguyên lý II của nhiệt động học. chiều của các quá trình hóa học  

Bài 1: Entropi
14 phút

Bài 2: Thế nhiệt động và tiêu chuẩn tự diễn biến và giới hạn của quá trình
27 phút

+
Chương 3: Cân bằng hóa học
4 bài giảng
55 phút
Học liệu Chương 3: Cân bằng hóa học  
Bài tập Chương 3: Cân bằng hóa học  

Bài 1: Trạng thái cân bằng của phản ứng hóa học
5 phút

Bài 2: Phương trình đẳng nhiệt Van’t Hoff. Hằng số cân bằng Kp
24 phút

Bài 3: Mối liên hệ giữa các hằng số cân bằng Kp, Kc, Kn
18 phút

Bài 4: Sự chuyển dịch cân bằng hóa học. Nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chaterlier
8 phút

+
Chương 4: Dung dịch và dung dịch chất điện ly
4 bài giảng
55 phút
Học liệu Chương 4: Dung dịch và dung dịch chất điện ly  
Bài tập Chương 4: Dung dịch và dung dịch chất điện ly  

Bài 1: Nồng độ dung dịch Độ hòa tan và nhiệt hòa tan
6 phút

Bài 2: Chất điện ly. Độ điện ly. Thuyết axit – Bazơ . Cân bằng trong dung dịch chất điện ly yếu và hằng số điện ly
16 phút

Bài 3: pH của các dung dịch
22 phút

Bài 4: Cân bằng trong dung dịch chất điện ly ít tan
11 phút

+
Chương 5: Động hóa học
4 bài giảng
43 phút
Học liệu Chương 5: Động hóa học  
Bài tập Chương 5: Động hóa học  

Bài 1: Tốc độ của phản ứng hóa học. Thuyết va chạm hoạt động
6 phút

Bài 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học
20 phút

Bài 3: Cơ chế phản ứng
4 phút

Bài 4: Các phương trình động học của phản ứng hóa học
13 phút

+
Chương 6: Phản ứng oxi hóa khử và các quá trình điện hóa
2 bài giảng
39 phút
Học liệu Chương 6: Phản ứng oxi hóa khử và các quá trình điện hóa  
Bài tập Chương 6: Phản ứng oxi hóa khử và các quá trình điện hóa  

Bài 1: Pin điện hóa
26 phút

Bài 2: Chiều và trạng thái cân bằng của phản ứng oxi hóa khử trong dung dịch nước
13 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm