HOTLINE: 024 999 52468   |   Fanpage Edemy

Hóa sinh 1

Tiến Sĩ Lê Tuân | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo, tính chất, chức năng của các hợp phần sinh học và thực phẩm; Khóa học còn trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về cơ chế chuyển hóa của các hợp phần sinh học trong và ngoài cơ thể sinh vật làm nền tảng để học viên có khả năng tiếp thu các kiến thức của các môn chuyên ngành sinh học, thực phẩm, môi trường, y dược, chăn nuôi, thú ý và thủy sản. 

Đối tượng khóa học:

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật bắt đầu từ kỳ 4 - 5 (môn học bắt buộc đối với các ngành Sinh học, Thực phẩm, Môi trường, Y dược, Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản...).

Điều kiện khóa học:

Các khóa học trước: Hóa hữu cơ

 

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Học viên hoàn thành khóa học này hiểu được các kiến thức về:

  • Cấu tạo, tính chất, chức năng của các hợp phần sinh học và thực phẩm
  • Sự chuyển hoá các hợp phần sinh học trong và ngoài cơ thể sinh vật
  • Hiểu được các kiến thức về sự chuyển hoá các hợp phần sinh học trong và ngoài cơ thể sinh vật nhằm ứng dụng trong sản xuất cũng như bảo quản nhằm ứng dụng trong sản xuất cũng như bảo quản các sản phẩm sinh học và thực phẩm, trong xử lý môi trường, trong chăn nuôi, thú ý và thủy sản một cách có hiệu quả.

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
29 bài giảng
285 phút
22 phút
Mở đầu  


49 phút
Học liệu Chương Carbohydrate  

31 phút
Học liệu Chương: Lipid  
22 phút
Học liệu Chương: Vitamin  19 phút
Học liệu Chương: Nucleic Acid  Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Quá trình đào tạo:

- 2017: Tiến sỹ, Công nghệ enzyme và vi sinh vật,  Đại học Paul Sabatier –Pháp

- 2011: Thạc sỹ, Công nghệ sinh học cho phát triển bền vững, Đại học Mediterranee Aix Marseille – Pháp

- 2010: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Quá trình công tác:

- 2018 đến nay: Giảng viên, bộ môn Công nghệ sinh học, viện CNSH & CNTP, trường ĐH BKHN

Giảng dạy:

- BF3121: Quá trình và thiết bị trong công nghệ sinh học

- BF 5020; Cơ sở lập dự án và thiết kế nhà máy

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Đặc tính lưu biến của dung dịch huyền phù lignocellulose

- Enzyme thủy phân cellulose

 

Công trình khoa học đã công bố

* Tạp chí khoa học (5 năm gần đây):

- Le T., Anne-Archard D., ComaV., Cameleyre X., Lombard E., To K. A., Pham T. A., Nguyen T. C., Fillaudeau L.”Using in-situ viscosimetry and morphogranulometry to explore hydrolysis mechanisms of filter paper and pretreated sugarcane bagasse under semi-dilute suspensions”. Biochemical Engineering Journal, 127 (2017) 9-20. (https://doi.org/10.1016/j.bej.2017.07.006).

 

* Hội nghị, hội thảo:

1. Lê Tuân. Đánh giá khả năng tạo Nattokinase tái tổ hợp trong Bacillus subtilis WB800N dựa trên các hệ vector pHT43 và pHT254”, Kỷ yếu hội nghị CNSH toàn quốc 26/10/2018, Hà Nội

2. Le Tuan., Anne-Archard D., ComaV., Cameleyre X., Lombard E., To K. A., Pham T. A., Nguyen T. C., Fillaudeau L. “Using in-situ viscosimetry and morphogranulometry to explore hydrolysis mechanisms of filter paper and pretreated sugarcane bagasse under semi-dilute suspensions”. Ref: 71761. TOPIC 6 – APPLIED BIOTECHNOLOGY (integrated in ECAB4) - Bio-based Economy: Biorefineries. 10th World Congress of Chemical Engineering, 11th European Congress of Chemical Engineering and 4th European Congress of Applied Biotechnology (WCCE10+ECCE11+ECAB4). October 1st – 5th, 2017, FIRA, Barcelona, Spain. (abstract + oral presentation).

3. Luc Fillaudeau, Yannick Manon, Hazar Kraiem, Asma Timoumi, Tien Cuong Nguyen, Tuan Le, Dominique Anne-Archard, Carine Bideaux, Nathalie Gorret, Carole Molina-Jouve. Characterization of mycelial transition of Yarrowia lipolytica during oxidative cultures: comparison of optical methods and their limitation, impact of morphology on rheological behavior. Symposium on Pharmaceutical Engineering Research. 6th - 8th September 2017. Haus der Wissenschaft, Braunschweig, Germany.

4. Le T., Anne-Archard D., ComaV., Cameleyre X., Lombard E., To K. A., Pham T. A., Nguyen T. C., Fillaudeau L. “Insitu viscometry during hydrolysis of lignocellulosic materials by single and cocktail enzymatic activities: from material impact to viscosity overshoot”. 16ème Congrès de la Société Française de Génie des Procédés (SFGP), 11 - 13 July 2017, Nancy, France. Récents Progrès en Génie des Procédés, Numéro 110 – 2017 ISSN: 1775-335X; ISBN: 978-2-910239-85-5, Ed. SFGP, Paris, France, 5.27-1-5.27.8. (oral presentation+ proceeding).

5. Le Tuan., Anne-Archard D., ComaV., Cameleyre X., Lombard E., To K. A., Pham T. A., Nguyen T. C., Fillaudeau L. Insitu viscometry during hydrolysis of lignocellulosic materials by single and cocktail enzymatic activities: from material impact to viscosity overshoot. 16ème Congrès de la Société Française de Génie des Procédés (SFGP), 11 - 13 July 2017, Nancy, France. Récents Progrès en Génie des Procédés, Numéro 110 – 2017 ISSN: 1775-335X; ISBN: 978-2-910239-85-5, Ed. SFGP, Paris, France, 5.27-1-5.27.8. (oral presentation+ proceeding).

6. Le Tuan, Pham Tuan Anh, Wataru Ogasawara, Masao Fukada,To Kim Anh. “Comparison of thermo-chemical pretreatments for bio-ethanol production from rubber wood”.  The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Biotechnology. January 23rd-24th, 2013. Bandung, Indonesia.