HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Hóa sinh 1

Tiến Sĩ Lê Tuân | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo, tính chất, chức năng của các hợp phần sinh học và thực phẩm; Khóa học còn trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về cơ chế chuyển hóa của các hợp phần sinh học trong và ngoài cơ thể sinh vật làm nền tảng để học viên có khả năng tiếp thu các kiến thức của các môn chuyên ngành sinh học, thực phẩm, môi trường, y dược, chăn nuôi, thú ý và thủy sản. 

Đối tượng khóa học:

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật bắt đầu từ kỳ 4 - 5 (môn học bắt buộc đối với các ngành Sinh học, Thực phẩm, Môi trường, Y dược, Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản...).

Điều kiện khóa học:

Các khóa học trước: Hóa hữu cơ

 

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Học viên hoàn thành khóa học này hiểu được các kiến thức về:

  • Cấu tạo, tính chất, chức năng của các hợp phần sinh học và thực phẩm
  • Sự chuyển hoá các hợp phần sinh học trong và ngoài cơ thể sinh vật
  • Hiểu được các kiến thức về sự chuyển hoá các hợp phần sinh học trong và ngoài cơ thể sinh vật nhằm ứng dụng trong sản xuất cũng như bảo quản nhằm ứng dụng trong sản xuất cũng như bảo quản các sản phẩm sinh học và thực phẩm, trong xử lý môi trường, trong chăn nuôi, thú ý và thủy sản một cách có hiệu quả.

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
17 bài giảng
286 phút
+
Chương 1: Nước
2 bài giảng
22 phút
Mở đầu  

Bài 1: Nước
22 phút

Đề thi Chương: Nước

+
Chương 2: Protein
7 bài giảng
87 phút

Bài 1: Amino Acid
23 phút

Bài 2: Nguồn gốc và chức năng của protein
Học thử 8 phút

Bài 3: Cấu trúc và liên kết của Protein
17 phút

Bài 4: Tính chất protein
16 phút

Bài 5: Phân loại Protein
Học thử 8 phút

Bài 6: Các phương pháp phân tích
15 phút

Đề thi Chương: Protein

+
Chương 3: Enzyme
5 bài giảng
55 phút

Bài 1: Lịch sử và cấu trúc Enzyme
15 phút

Bài 2: Cơ chế xúc tác và tính chất
12 phút

Bài 3: Danh pháp và phân nhóm
13 phút

Bài 4: Hoạt lực enzyme và các yếu tố ảnh hưởng
15 phút

Đề thi Chương: Enzyme

+
Chương 4: Carbohydrate
5 bài giảng
49 phút
Học liệu Chương Carbohydrate  

Bài 1: Khái niệm
9 phút

Bài 2: Monosaccharide
18 phút

Bài 3: Disaccharide
11 phút

Bài 4: Polysaccharide
11 phút

Đề thi Chương: Carbohydrate

+
Chương 5: Lipid
4 bài giảng
31 phút
Học liệu Chương: Lipid  

Bài 1: Đại cương về Lipid
6 phút

Bài 2: Lipid đơn giản
15 phút

Bài 3: Lipid phức tạp
10 phút

Đề thi Chương: Lipit

+
Chương 6: Vitamin
3 bài giảng
22 phút
Học liệu Chương: Vitamin  

Bài 1: Đại cương về vitamin
10 phút

Bài 2: Một số vitamin tiêu biểu
12 phút

Đề thi Chương: Vitamin

+
Chương 7: Nucleic Acid
3 bài giảng
19 phút
Học liệu Chương: Nucleic Acid  

Bài 1: Nucleotide
9 phút

Bài 2: Nucleic acid: Khái niệm và tính chất
10 phút

Đề thi Chương: Nucleic Axit

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm