HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Điện tử tương tự 2

Tiến Sĩ Dương Quang Hà | Đại Học Khoa Học & Công Nghệ Hà Nội ( ĐH Việt Pháp )

GIỚI THIỆU

Học phần này bổ sung kiến thức cho sinh viên về các mạch điện tử sử dụng trong hệ thống viễn thông di động sau khi đã hoàn thành học phần Điện tử tương tự I. Trong học phần này, sinh viên sẽ tiếp tục tìm hiểu về kiến trúc bộ thu-phát trong hệ thống viễn thông, các kỹ thuật điều chế, tách sóng, trộn tần, mạch phi tuyến, … 

Đối tượng khóa học:

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật bắt đầu học từ học kỳ 4-5 (bắt buộc với các ngành như Điện-Điện tử, Điện tử Viễn thông, …)

Điều kiện khóa học:

Các học phần tiên quyết : Lý thuyết mạch, Cấu kiện điện tử, Kỹ thuật điện tử, Điện tư tương tự I. 

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể :

-  Nắm vững được kiến trúc cơ bản của các thiết bị đầu cuối viễn thông, các kỹ thuật điều chế tín hiệu tương tự và số sử dụng trong hệ thống viễn thông

- Phân tích và thiết kế các mạch điện tử cơ bản sử dụng trong thiết bị đầu cuối viễn thông, các mạch điện tử phi tuyến, mạch biến đổi tương tự - số và số - tương tự.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
16 bài giảng
215 phút
+
Chương 1: Giới Thiệu Về Hệ Thống Viễn Thông
2 bài giảng
30 phút

Bài 1: Giới thiệu về hệ thống viễn thông
16 phút

Bài 2: Nhiễu, tạp âm
Học thử 14 phút

+
Chương 2: Điều chế
3 bài giảng
38 phút

Bài 1: Điều chế modulation
Học thử 10 phút

Bài 2: Điều chế tần số và điều chế pha
13 phút

Bài 3: Điều chế xung : PAM, PPM, PCM Điều chế số : ASK, FSK, PSK
15 phút

+
Chương 3: Tách sóng
2 bài giảng
19 phút

Bài 1: Khái niệm. Tách sóng biên độ
9 phút

Bài 2: Tách sóng tín hiệu điều tần
10 phút

+
Chương 4: Trộn tần
2 bài giảng
24 phút

Bài 1: Khái niệm các tham số của bộ trộn tần
14 phút

Bài 2: Bộ trộn tần
10 phút

+
Chương 5: Kiến trúc máy thu
2 bài giảng
32 phút

Bài 1: Kiến trúc máy thu - phát RF
22 phút

Bài 2: Kiến trúc máy phát RF
10 phút

+
Chương 6: Vòng khóa pha (PLL)
2 bài giảng
31 phút

Bài 1: Chuyển đổi tương tự - số (ADC)
19 phút

Bài 2: Vòng khóa pha số
12 phút

+
Chương 7: Mạch chuyển đổi tương tự - số và số - tương tự
2 bài giảng
31 phút

Bài 1: Chuyển đổi tương tự - số (ADC)
19 phút

Bài 2: Chuyển đổi số - tương tự (DAC)
12 phút

+
Chương 8: Mạch điện tử phi tuyến
1 bài giảng
13 phút

Bài 1: Mạch điện tử phi tuyến
13 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Khoa Học & Công Nghệ Hà Nội ( ĐH Việt Pháp )
Kinh nghiệm: năm