HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Cơ học kỹ thuật 1

Tiến Sĩ Nguyễn Văn Thắng | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

GIỚI THIỆU

Học phần Cơ học kỹ thuật 1 cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về các vấn đề về tĩnh học, động học của chất điểm, vật rắn tuyệt đối và hệ vật rắn tuyệt đối.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể :

  • Có các kiến thức về bài toán tĩnh học như: Các khái niệm cơ bản của tĩnh học, hệ tiên đề tĩnh học, lý thuyết về lực, cân bằng của vật rắn và hệ vật rắn tuyệt đối, trọng tâm của vật rắn và ma sát trong đời sống và kỹ thuật.
  • Có kiến thức về phân tích động học cho chất điểm, vật rắn tuyệt đối, hệ nhiều vật rắn tuyệt đối và cơ cấu máy.
  • Khả năng lập luận, phân tích, mô hình hóa các kết cấu thực về bài toán tĩnh học và động học cho chất điểm, vật rắn tuyệt đối, hệ nhiều vật rắn tuyệt đối. Tính toán định tính, định lượng các bài toán ấy.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
25 bài giảng
348 phút
+
Chương 1: Các khái niệm cơ bản
4 bài giảng
53 phút
Học liệu chương 1: Các khái niệm cơ bản  
Bài tập Chương 1.  

Bài 1: Giới thiệu
Học thử 13 phút

Bài 2: Vật Rắn Tuyệt Đối - Cân bằng - Vector
Học thử 14 phút

Bài 3: Lực và hệ lực - Mô men
21 phút

Bài 4: Ngẫu lực
5 phút

+
Chương 2: Hệ tiên đề tĩnh học
2 bài giảng
24 phút
Học liệu chương 2: Hệ tiên đề tĩnh học  
Bài tập Chương 2.  

Bài 1: Hệ tiên đề tĩnh học và các hệ quả
10 phút

Bài 2: Liên kết và phản lực liên kết
14 phút

+
Chương 3: Lý thuyết về lực
3 bài giảng
49 phút
Học liệu chương 3: Lý thuyết về lực  
Bài tập Chương 3.  

Bài 1: Phân loại hệ lực. Hai đặc trưng hình học của hệ lực
13 phút

Bài 2: Các định lý cơ bản của hệ lực
Học thử 13 phút

Bài 3: Thu gọn hệ lực - Điều kiện cân bằng của hệ lực - Trọng tâm
23 phút

+
Chương 4: Cân bằng của vật rắn và hệ vật rắn
3 bài giảng
49 phút
Học liệu chương 4: Cân bằng của vật rắn và hệ vật rắn  
Bài tập Chương 4.  

Bài 1: Điều kiện cân bằng của vật rắn
12 phút

Bài 2: Bài toán cân bằng một vật rắn
25 phút

Bài 3: Bài toán cân bằng của hệ vật rắn
12 phút

+
Chương 5: Ma sát trong đời sống và kỹ thuật
2 bài giảng
28 phút
Học liệu chương 5: Ma sát trong đời sống và kỹ thuật  
Bài tập Chương 5.  

Bài 1: Phân loại ma sát
12 phút

Bài 2: Ma sát trượt và ma sát lăn
16 phút

+
Chương 6: Các phương pháp khảo sát động học chất điểm
3 bài giảng
37 phút
Học liệu chương 6: Các phương pháp khảo sát động học chất điểm  
Bài tập Chương 6.  

Bài 1: Nhiệm vụ của bài toán động học. Khảo sát chuyển động của chất điểm bằng phương pháp vector
17 phút

Bài 2: Khảo sát chuyển động của chất điểm bằng phương pháp tọa độ Descartes
Học thử 8 phút

Bài 3: Khảo sát chuyển động của chất điểm bằng phương pháp tọa độ tự nhiên
12 phút

+
Chương 7: Chuyển động tổng hợp của chất điểm
2 bài giảng
22 phút
Học liệu chương 7: Chuyển động tổng hợp của chất điểm  
Bài tập Chương 7.  

Bài 1: Mô hình bài toán chuyển động tổng hợp của chất điểm. Định lý hợp vận tốc
12 phút

Bài 2: Định lý hợp gia tốc
10 phút

+
Chương 8: Các chuyển động cơ bản của vật rắn
2 bài giảng
16 phút
Học liệu chương 8: Các chuyển động cơ bản của vật rắn  
Bài tập Chương 8.  

Bài 1: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Phân tích chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
7 phút

Bài 2: Phân tích chuyển động của điểm thuộc vật rắn. Truyền động đơn giản
9 phút

+
Chương 9: Chuyển động song phẳng của vật rắn
3 bài giảng
37 phút
Học liệu chương 9: Chuyển động song phẳng của vật rắn  
Bài tập Chương 9.  

Bài 1: Định nghĩa và mô hình trong bài toán chuyển động song phẳng của vật rắn. Xây dựng phương trình chuyển động của hình phẳng
Học thử 12 phút

Bài 2: Khảo sát vận tốc của điểm thuộc hình phẳng
15 phút

Bài 3: Khảo sát gia tốc của điểm thuộc hình phẳng
10 phút

+
Chương 10: Chuyển động tổng hợp của vật rắn
2 bài giảng
33 phút
Học liệu chương 10: Chuyển động tổng hợp của vật rắn  
Bài tập Chương 10.  

Bài 1: Ma trận quay trong mặt phẳng và trong không gian. Chuyển động quay của vật rắn xung quanh một điểm
16 phút

Bài 2: Chuyển động của điểm thuộc vật rắn trong chuyển động phức hợp
17 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Kinh nghiệm: năm