HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

C1 - Đại số tuyến tính C (Dành cho ngành: Kinh tế, quản trị, kế toán, kiểm toán...)

Tiến Sĩ Nguyễn Đức Trung | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khóa học xuất hiện nhiều khái niệm mới đòi hỏi sinh viên tập trung nhằm hình thành tư duy hệ thống. Sinh viên được cung cấp những kiến thức cơ sở: ma trận, định thức và kỹ thuật tính toán;  không gian vec tơ, ánh xạ tuyến tính.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC
  • Sự thay đổi về nhìn nhận các vấn đề thực tiễn của các lĩnh vực kinh tế - xã hội dưới góc độ toán học được mô tả thông qua các ma trận và phép toán đặc trưng như tích hai ma trận, ma trận nghịch đảo, chuyển vị hay đơn giản là cộng hai ma trận
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
47 bài giảng
411 phút
+
Chương 1: Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính
23 bài giảng
203 phút
Học liệu Chương: Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính  
Bài tập Chương: Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính  

Bài 1: Định nghĩa ma trận
20 phút

Bài 2: Các phép toán cơ bản với ma trận
Học thử 19 phút

Bài 3: Bài tập Phép tính cơ bản của ma trận
3 phút

Bài 4: Bài tập Tính lũy thừa ma trận bằng nhị thức Newton
6 phút

Bài 5: Bài tập Giải phương trình ma trận bằng đặt ẩn
4 phút

Bài 6: Định thức các cấp, tính chất cơ bản
Học thử 15 phút

Bài 7: Phương pháp biến đổi sơ cấp
19 phút

Bài 8: Bài tập Tính định thức bằng biến đổi sơ cấp
4 phút

Bài 9: Bài tập Tính định thức bằng công thức truy hồi
5 phút

Bài 10: Bài tập Tính định thức sử dụng tính chất đa thức
5 phút

Bài 11: Bài tập Các tính chất của định thức
3 phút

Bài 12: Hạng ma trận
21 phút

Bài 13: Hệ phương trình tuyến tính
21 phút

Bài 14: Ma trận nghịch đảo (Phần 1)
12 phút

Bài 15: Bài tập Tìm hạng của ma trận
3 phút

Bài 16: Bài tập Biện luận hạng của ma trận
5 phút

Bài 17: Ma trận nghịch đảo (Phần 2)
9 phút

Bài 18: Bài tập Tìm ma trận nghịch đảo qua phần bù đại số
4 phút

Bài 19: Bài tập Tìm ma trận nghịch đảo qua biến đổi sơ cấp
11 phút

Bài 20: Bài tập Giải phương trình ma trận bằng ma trận nghịch đảo
4 phút

Bài 21: Bài tập Giải hệ phương trình không thuần nhất
4 phút

Bài 22: Bài tập Biện luận hệ phương trình thuần nhất
4 phút

Bài 23: Bài tập Biện luận hệ phương trình không thuần nhất
2 phút

+
Chương 2: Không gian véctơ (KGVT)
14 bài giảng
119 phút
Học liệu Chương: Không gian véctơ (KGVT)  
Bài tập Chương: Không gian véctơ (KGVT)  

Bài 1: Khái niệm cơ bản về KGVT
12 phút

Bài 2: Khái niệm cơ bản về KGVT - Ví dụ
13 phút

Bài 3: Bài tập Chứng minh 1 không gian là KGVT
13 phút

Bài 4: Không gian vector con
16 phút

Bài 5: Bài tập Chứng minh 1 không gian là KGVT con
6 phút

Bài 6: Tổ hợp tuyến tính
19 phút

Bài 7: Cơ sở và tọa độ trong KGVT hữu hạn chiều
11 phút

Bài 8: Bài tập Chứng minh 2 KGVT con bù nhau
4 phút

Bài 9: Bài tập Kiểm tra tính độc lập tuyến tính của hệ vector
4 phút

Bài 10: Bài tập Xác định số chiều và cơ sở của KGVT sinh bởi hệ vector
8 phút

Bài 11: Bài tập Xác định số chiều không gian nghiệm HPT tuyến tính
3 phút

Bài 12: Bài tập Tìm tọa độ của vector đối với 1 cơ sở
3 phút

Bài 13: Bài tập Xác định ma trận chuyển cơ sở
3 phút

Bài 14: Bài tập Tìm tọa độ trong hệ tọa độ mới
4 phút

+
Chương 3: Ánh xạ tuyến tính (AXTT)
10 bài giảng
91 phút
Học liệu Chương: Ánh xạ tuyến tính (AXTT)  
Bài tập Chương: Ánh xạ tuyến tính (AXTT)  

Bài 1: Khái niệm ánh xạ tuyến tính
22 phút

Bài 2: Khái niệm ánh xạ tuyến tính - Phần 2
14 phút

Bài 3: Bài tập Chứng minh AXTT
3 phút

Bài 4: Ma trận của AXTT - Phần 1
22 phút

Bài 5: Ma trận của AXTT - Phần 2
15 phút

Bài 6: Bài tập Xác định ma trận của AXTT đối với cơ sở chính tắc
4 phút

Bài 7: Bài tập Xác định ma trận của AXTT đối với cơ sở bất kỳ
3 phút

Bài 8: Bài tập Quan hệ giữa ma trận của AXTT với 2 cơ sở khác nhau
2 phút

Bài 9: Bài tập Sử dụng ma trận của AXTT để tính tọa độ ảnh của vector qua AXTT
3 phút

Bài 10: Bài tập Chứng minh đẳng cấu tuyến tính
3 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm