HOTLINE: 024 999 52468   |   Fanpage Edemy

Hóa Sinh 2

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Thanh | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về cơ chế chuyển hóa của các hợp phần sinh học trong và ngoài cơ thể sinh vật làm nền tảng để học viên có khả năng tiếp thu các kiến thức của các môn chuyên ngành sinh học, thực phẩm, môi trường, y dược, chăn nuôi, thú ý và thủy sản.

Đối tượng học

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật bắt đầu từ kỳ 4 - 5 (môn học bắt buộc đối với các ngành Sinh học, Thực phẩm, Môi trường, Y dược, Chăn nuôi, Thú y, Thủy  sản...)

Điều kiện khóa học

Các khóa học trước: Hóa sinh 1

Tài liệu học tập

[1] Lê Ngọc Tú (2004). Hóa sinh công nghiệp, nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

[2] Riginard H. Garrett, Charles M. Grisham (2008). Biochemistry, 5th edition.

[3] Nelson David, Michal M. Cox. Lehninger (2008).  Principles of Biochemistry, 5th edition

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Học viên hoàn thành khóa học này hiểu được các kiến thức về sự chuyển hoá các hợp phần sinh học trong và ngoài cơ thể sinh vật nhằm ứng dụng trong sản xuất cũng như bảo quản các sản phẩm sinh học và thực phẩm, trong xử lý môi trường, trong chăn nuôi, thú ý và thủy sản một cách có hiệu quả.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
27 bài giảng
234 phút
52 phút
Học liệu Chương: Phản ứng Oxy hóa khử sinh học và các đường hướng chính trao đổi chất và năng lượng  


39 phút
20 phút
Học liệu Chương: Sự trao đổi Protein  


43 phút
53 phút
27 phút
Học liệu: Mối quan hệ giữa các quá trình trao đổi chất  
Học liệu: Tổng kết chuyển hóa năng lượng và dinh dưỡng tế bào  Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Quá trình công tác:

- 2010 - nay: Giảng viên 

Các môn giảng dạy: 

- Vi sinh vật học

- Hóa sinh 

- Học vị: Tiến sĩ

- Chuyên ngành Công nghệ sinh học