HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Hóa Sinh 2

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Thanh | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về cơ chế chuyển hóa của các hợp phần sinh học trong và ngoài cơ thể sinh vật làm nền tảng để học viên có khả năng tiếp thu các kiến thức của các môn chuyên ngành sinh học, thực phẩm, môi trường, y dược, chăn nuôi, thú ý và thủy sản.

Đối tượng học

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật bắt đầu từ kỳ 4 - 5 (môn học bắt buộc đối với các ngành Sinh học, Thực phẩm, Môi trường, Y dược, Chăn nuôi, Thú y, Thủy  sản...)

Điều kiện khóa học

Các khóa học trước: Hóa sinh 1

Tài liệu học tập

[1] Lê Ngọc Tú (2004). Hóa sinh công nghiệp, nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

[2] Riginard H. Garrett, Charles M. Grisham (2008). Biochemistry, 5th edition.

[3] Nelson David, Michal M. Cox. Lehninger (2008).  Principles of Biochemistry, 5th edition

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Học viên hoàn thành khóa học này hiểu được các kiến thức về sự chuyển hoá các hợp phần sinh học trong và ngoài cơ thể sinh vật nhằm ứng dụng trong sản xuất cũng như bảo quản các sản phẩm sinh học và thực phẩm, trong xử lý môi trường, trong chăn nuôi, thú ý và thủy sản một cách có hiệu quả.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
18 bài giảng
229 phút
+
Chương 1: Phản ứng Oxy hóa khử sinh học và các đường hướng chính trao đổi chất và năng lượng
6 bài giảng
52 phút
Học liệu Chương: Phản ứng Oxy hóa khử sinh học và các đường hướng chính trao đổi chất và năng lượng  

Bài 1: Giới thiệu khóa học
Học thử 5 phút

Bài 2: Quá trình Oxy hóa - khử sinh học (P1)
Học thử 9 phút

Bài 3: Chu trình Krebs
13 phút

Bài 4: Chuỗi hô hấp tế bào
12 phút

Đề thi Chương 1

+
Chương 2: Sự trao đổi Gluxit
6 bài giảng
39 phút
Học liệu Chương: Sự trao đổi Gluxit  

Bài 1: Phân giải Cacbonhydrat
11 phút

Bài 2: Phân giải Glucose theo con đường HDP
14 phút

Bài 3: Chu trình Pentose Phosphat
10 phút

Bài 4: Sự chuyển hóa các monossaccharide và oligosaccharide khác
4 phút

Đề thi Chương 3

Đề thi Chương 2

+
Chương 3: Sự trao đổi Protein
1 bài giảng
20 phút
Học liệu Chương: Sự trao đổi Protein  

Bài 1: Phân giải Protein- Acid amin
20 phút

+
Chương 4: Sự phân giải Lipit
5 bài giảng
43 phút
Học liệu Chương: Sự phân giải Lipit  

Bài 1: Quá trình tổng hợp Lipit
16 phút

Bài 2: Sự thủy phân Lipit
11 phút

Bài 3: Sự phân giải axit béo. Sự phân giải các thể Ceton
16 phút

Đề thi Chương 4 (Phần 1)

Đề thi Chương 4 (Phần 2)

+
Chương 5: Sự trao đổi axit Nucleoic
6 bài giảng
53 phút
Học liệu Chương: Sự trao đổi axit Nucleoic  

Bài 1: Sự phân giải Axit nucleic
14 phút

Bài 2: Tổng hợp Nucleotide purine và Tổng hợp Nucleotide pyrimidine
17 phút

Bài 3: Tổng hợp ADN
13 phút

Bài 4: Tổng hợp ARN
9 phút

Đề thi Chương 5 (Phần 1)

Đề thi Chương 5 (Phần 2)

+
Chương 6: Sự thống nhất chuyển hóa và điều hòa chuyển hóa
3 bài giảng
27 phút
Học liệu: Mối quan hệ giữa các quá trình trao đổi chất  
Học liệu: Tổng kết chuyển hóa năng lượng và dinh dưỡng tế bào  

Bài 1: Sự thống nhất chuyển hóa
14 phút

Bài 2: Điều hòa chuyển hóa
13 phút

Đề thi Chương 6

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm