HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Lý thuyết trường

Tiến Sĩ Nguyễn Công Phương | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ sở về lý thuyết trường điện từ. Trong đó, nhắc lại cơ sở toán học cần thiết để mô tả các trường điện và từ; giới thiệu về điện trường tĩnh, tính chất của vật liệu thể hiện trong điện trường tĩnh, một số phương pháp phân tích điện trường tĩnh.

Bên cạnh đó, giới thiệu về dòng điện dẫn và dòng điện dịch, định lý về tính chất liên tục của dòng điện; giới thiệu về từ trường tĩnh, các thể hiện của từ trường tĩnh, vật liệu từ, cùng một số phương pháp phân tích từ trường tĩnh. Sinh viên cũng được giới thiệu khái lược một số nội dung về điện từ trường biến thiên.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC
  • Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ sở về lý thuyết trường điện từ.
  • Nhắc lại cơ sở toán học cần thiết để mô tả các trường điện và từ; giới thiệu về điện trường tĩnh, tính chất của vật liệu thể hiện trong điện trường tĩnh.
  • Một số phương pháp phân tích điện trường tĩnh; giới thiệu về dòng điện dẫn và dòng điện dịch, định lý về tính chất liên tục của dòng điện; giới thiệu về từ trường tĩnh, các thể hiện của từ trường tĩnh, vật liệu từ, cùng một số phương pháp phân tích từ trường tĩnh.
  • Sinh viên cũng được giới thiệu khái lược một số nội dung về điện từ trường biến thiên.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
64 bài giảng
454 phút
+
Chương 1: Giới thiệu
1 bài giảng
6 phút

Bài 1: Giới thiệu
Học thử 6 phút

+
Chương 2: Giải tích véctơ
4 bài giảng
29 phút

Bài 1: Vô hướng và véctơ . Hệ tọa độ Descartes
13 phút

Bài 2: Tích vô hướng
Học thử 7 phút

Bài 3: Hệ tọa độ trụ tròn
4 phút

Bài 5: Hệ tọa độ cầu
5 phút

+
Chương 3: Luật Coulomb và cường độ điện trường
5 bài giảng
42 phút

Bài 1: Luật Coulomb
6 phút

Bài 2: Cường độ điện trường
12 phút

Bài 3: Điện trường của điện tích khối liên tục
3 phút

Bài 4: Điện trường của điện tích đường
11 phút

Bài 5: Điện trường của điện tích mặt
10 phút

+
Chương 4: Dịch chuyển điện, luật Gauss, và đive
6 bài giảng
35 phút

Bài 1: Dịch chuyển điện
5 phút

Bài 2: Luật Gauss
12 phút

Bài 3: Đive
4 phút

Bài 4: Phương trình Maxwell 1
2 phút

Bài 5: Toán tử véc tơ
2 phút

Bài 6: Định lý đive
10 phút

+
Chương 5: Năng lượng và điện thế
6 bài giảng
29 phút

Bài 1: Dịch chuyển điện tích điểm trong điện trường
3 phút

Bài 2: Tích phân đường
8 phút

Bài 3: Hiệu điện thế và điện thế
4 phút

Bài 4: Trường thế của điện tích điểm
3 phút

Bài 5: Trường thế của một hệ điện tích
4 phút

Bài 6: Gradient thế
7 phút

+
Chương 6: Dòng điện và vật dẫn
4 bài giảng
33 phút

Bài1: Dòng điện và mật độ dòng điện
5 phút

Bài 2: Vật dẫn kim loại
9 phút

Bài 3: Tính chất vật dẫn và điều kiện bờ
11 phút

Bài 4: Phương pháp soi gương
8 phút

+
Chương 7: Điện môi và điện dung
3 bài giảng
17 phút

Bài 1: Điện môi
3 phút

Bài 2: Điều kiện bờ của điện môi lý tưởng
7 phút

Bài 3: Điện dung
7 phút

+
Chương 8: Các phương trình Poisson và Laplace
5 bài giảng
26 phút

Bài 1: Phương trình Poisson và phương trình Laplace
3 phút

Bài 2: Giải phương trình Laplace
6 phút

Bài 3: Giải phương trình Poisson
3 phút

Bài 4: Nghiệm tích của phương trình Laplace
3 phút

Bài 5: Phương trình sai phân hữu hạn
11 phút

+
Chương 9: Từ trường dừng
6 bài giảng
55 phút

Bài 1: Luật Biot - Savart
14 phút

Bài 2: Luật dòng điện toàn phần tĩnh
17 phút

Bài 3: Rôta
4 phút

Bài 4: Định lý Stokes
6 phút

Bài 5: Từ thông và cường độ từ cảm
10 phút

Bài 6: Từ thế
4 phút

+
Chương 10: Lực từ và điện cảm
7 bài giảng
52 phút

Bài 1: Lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động
5 phút

Bài 2: Lực tác dụng lên nguyên tố dòng và lực giữa các nguyên tố dòng
6 phút

Bài 3: Lực và mô mem tác dụng lên mạch kín
13 phút

Bài 4: Cường độ phân cực từ và từ thẩm
5 phút

Bài 5: Điều kiện bờ từ trường
6 phút

Bài 6: Mạch từ
10 phút

Bài 7: Điện cảm và hỗ cảm
7 phút

+
Chương 11: Trường biến thiên và hệ phương trình Maxwell
5 bài giảng
30 phút

Bài1: Luật Faraday
9 phút

Bài 2: Dòng điện dịch
7 phút

Bài 3: Các phương trình Maxwell dạng vi phân
5 phút

Bài 4: Các phương trình Maxwell dạng tích phân
5 phút

Bài 5: Thế chậm
4 phút

+
Chương 12: Sóng phẳng
5 bài giảng
43 phút

Bài 1: Lan truyền sóng trong môi trường tự do
12 phút

Bài 2: Lan truyền sóng trong điện môi
12 phút

Bài 3: Định lý Pointing và năng lượng sóng
7 phút

Bài 4: Lan truyền trong vật dẫn
5 phút

Bài 5: Phân cực sóng
7 phút

+
Chương 13: Phản xạ và tán xạ sóng phẳng
5 bài giảng
41 phút

Bài 1: Phản xạ xủa sóng tới vuông góc
11 phút

Bài 2: Tỉ số sóng dừng
3 phút

Bài 3: Phản xạ sóng trên nhiều mặt
11 phút

Bài 4: Lan truyền sóng phẳng theo hướng bất kỳ
5 phút

Bài 5: Phản xạ của sóng tới xiên và lan truyền sóng trong môi trường tán xạ
11 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm