HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Vật lý đại cương A3- Điện

PGS.TS. Lương Hồng Nga | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

       Được đặt tên là “Điện học” nhưng thực chất là nghiên cứu các hiệu ứng Điện Từ. Nội dung kiến thức có thể được phân ra 3 mục chính: Điện trường, Từ trường và Điện từ trường. Các nội dung chính trên có thể được phân tách ra các khối kiến thức cụ thể sau: Các loại trường: Điện trường, từ trường; nguồn sinh ra trường; các tính chất của trường, các đại lượng đặc trưng cho trường (cường độ, điện thế, từ thông,..) và các định lý, định luật liên quan. Quan hệ giữa từ trường và điện trường, trường điện từ thống nhất. Lực từ trường và ứng dụng; Ảnh hưởng qua lại giữa môi trường chất và trường điện từ. Năng lượng trường điện từ; Vận dụng xét dao động và sóng điện từ.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

      Sau khóa học, Sinh viên được trang bị các kiến thức:

- Khái niệm về trường: điện trường, từ trường.

- Các tính chất, các định luật về điện trường (định luật Coulomb, định lý Otrogradsky-Gauss hay O-G), về từ trường (định luật Biot-Savart-Laplace, định luật Ampere)

- Mối quan hệ giữa từ trường và điện trường (định luật Faraday, các luận điểm của Maxwell), trường điện từ thống nhất.

- Tính đặc biệt của lực từ và ứng dụng của nó

- Sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa môi trường chất và trường điện từ (điện môi, vật dẫn, sắt từ, hiệu ứng áp điện)

- Biết vận dụng vào kỹ thuật: điện tử, phát dẫn điện, sóng điện từ.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
39 bài giảng
485 phút
+
Chương 1: Điện trường tĩnh
6 bài giảng
95 phút
Học liệu chương Điện trường tĩnh  

Bài 1: Định luật Coulomb
Học thử 31 phút

Bài 2: Điện trường
19 phút

Bài 3: Định lý O- G
19 phút

Bài 4: Điện thế
Học thử 18 phút

Bài 5: Hệ thức liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế
8 phút

Đề thi Điện trường tĩnh

+
Chương 2: Vật dẫn
4 bài giảng
41 phút
Học liệu Chương Vật dẫn  

Bài 1: Vật dẫn
12 phút

Bài 2: Hiện tượng điện hưởng và điện dung của vật dẫn cô lập
7 phút

Bài 3: Tụ điện
14 phút

Bài 4: Năng lượng điện trường
8 phút

+
Chương 3: Điện môi
4 bài giảng
40 phút
Học liệu Chương Điện môi  

Bài 1: Điện môi
11 phút

Bài 2: Vecto phân cực điện môi và liên hệ với điện tích bề mặt
6 phút

Bài 3: Đường sức của điện trường và đường cảm ứng điện qua mặt phân cách hai môi trường
12 phút

Bài 4: Điện môi đặc biệt
11 phút

+
Chương 4: Từ trường
10 bài giảng
147 phút
Học liệu Chương Từ trường  

Bài 1: Bản chất của dòng điện
5 phút

Bài 2: Những đại lượng đặc trưng của dòng điện
15 phút

Bài 3: Định luật Ôm dạng vi phân . Nguồn điện và trường lạ
14 phút

Bài 4: Suất điện động của nguồn điện. Pin điện hóa. Định luật Kirchhoff
20 phút

Bài 5: Từ trường
17 phút

Bài 6: Vecto cường độ điện trường
25 phút

Bài 7: Từ thông
13 phút

Bài 8: Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường. Ứng dụng
18 phút

Bài 9: Lực từ trường
9 phút

Bài 10: Lực Lorentz. Chuyển động của hạt điện trong từ trường đều.
11 phút

+
Chương 5: Cảm ứng điện từ
3 bài giảng
41 phút
Học liệu Chương Cảm ứng điện từ  

Bài 1: Các đinh luật về hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng
23 phút

Bài 2: Hiện tượng tự cảm. Độ tự cảm. Suất điện động tự cảm, Hiệu ứng bề mặt
11 phút

Bài 3: Năng lượng từ trường của ống dây điện. Năng lượng từ trường bất kỳ.
7 phút

+
Chương 6: Vật liệu từ
3 bài giảng
46 phút
Học liệu Chương Vật liệu từ  

Bài 1: Sự từ hóa. Các loại vật liệu từ
16 phút

Bài 2: Giải thích định tính nghịch từ và thuận từ
24 phút

Bài 3: Từ trường tổng hợp trong vật liệu từ
6 phút

+
Chương 7: Trường điện từ
3 bài giảng
21 phút
Học liệu Chương Trường điện từ  

Bài 1: Điện trường xoáy. Luận điểm 1 của Maxwell. Phương trình Maxwell- Faraday
8 phút

Bài 2: Dòng điện dịch. Luận điểm II của Maxwell. Phương trình Maxwell- Ampere
5 phút

Bài 3: Trường điện từ. Hệ phương trình trường điện từ. Năng lượng trường điện từ.
8 phút

+
Chương 8: Dao động điện từ
2 bài giảng
23 phút
Học liệu Chương Dao động điện từ  

Bài 1: Dao động điện từ tự do trong mạc RLC
15 phút

Bài 2: Dao động điện từ cưỡng bức
8 phút

+
Chương 9: Sóng điện từ
6 bài giảng
31 phút
Học liệu Chương Sóng điện từ  
Phương Pháp Ánh Điện  
Bài tập  
Bài tập Tổng hợp  
Sóng điện từ và Một số ứng dụng  
Đề thi số 01  
Đề thi số 02  

Bài 1: Sự tạo thành sóng điện từ
3 phút

Bài 2: Tính chất tổng quát của sóng điện từ
4 phút

Bài 3: Phương trình truyền sóng điện từ
6 phút

Bài 4: Năng lượng và năng thông của sóng điện từ
8 phút

Bài 5: Thang sóng điện từ
10 phút

Câu hỏi trắc nghiệm Tổng hợp

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm