HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Lý thuyết mạch 1

Tiến Sĩ Nguyễn Công Phương | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên khái niệm về mô hình mạch điện, các yếu tố hình học cơ bản của mạch điện, các phương pháp cơ bản (dòng nhánh, dòng vòng, thế nút) để phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC
  • Sinh viên được trang bị các kiến thức về quan hệ tuyến tính và các hàm truyền đạt trong mạch, về phép biến đổi tương đương sơ đồ mạch điện, về phần tử phức hợp và phân tích mạch chứa các phần tử phức hợp.
  • Bên cạnh đó sinh viên cũng được giới thiệu về mạch điện ba pha và các phương pháp phân tích mạch điện ba pha.
  • Cung cấp cho sinh viên khái niệm về mô hình mạch điện, các yếu tố hình học cơ bản của mạch điện, các phương pháp cơ bản (dòng nhánh, dòng vòng, thế nút) để phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
65 bài giảng
492 phút
+
Chương 1: Giới thiệu
3 bài giảng
25 phút

Bài 1: Giới thiệu
Học thử 7 phút

Bài 2: Thông số mạch
5 phút

Bài 3: Phần tử mạch
13 phút

+
Chương 2: Mạch một chiều
9 bài giảng
138 phút

Bài 1: Các định luật cơ bản
18 phút

Bài 2: Phương pháp dòng nhánh
21 phút

Bài 3: Phương pháp thế nút
27 phút

Bài 4: Phương pháp dòng vòng
Học thử 15 phút

Bài 5: Biến đổi tương đương
18 phút

Bài 6: Nguyên lý xếp chồng
8 phút

Bài 7: Định lý Thevenin
17 phút

Bài 8: Định lý Norton
10 phút

Bài 9: Định lý truyền công suất cực đại
4 phút

+
Chương 3: Mạch xoay chiều
22 bài giảng
147 phút

Bài 1: Sóng sin và phản ứng của các phần tử cơ bản
13 phút

Bài 2: Số phức, biểu diễn sóng sin bằng số phức
13 phút

Bài 3: Phức hóa các phần tử cơ bản
7 phút

Bài 4: Các định luật Ohm và Kirchhoff
8 phút

Bài 5: Phương pháp dòng nhánh
3 phút

Bài 6: Phương pháp thế nút
3 phút

Bài 7: Phương pháp dòng vòng
3 phút

Bài 8: Biến đổi tương đương
5 phút

Bài 9: Nguyên lý xếp chồng
12 phút

Bài 10: Mạng một cửa
11 phút

Bài 11: Công suất tức thời và công suất tác dụng
5 phút

Bài 12: Truyền công suất cực đại
5 phút

Bài 13: Trị hiệu dụng
6 phút

Bài 14: Công suất biểu kiến
2 phút

Bài 16: Hệ số công suất
3 phút

Bài 15: Công suất phức
6 phút

Bài 16: Bảo toàn công suất
3 phút

Bài 17: Cải thiện hệ số công suất
6 phút

Bài 18: Trị hiệu dụng và công suất của tín hiệu đa tần số
3 phút

Bài 19: Hiện tượng hỗ cảm
4 phút

Bài 20: Quy tắc dấu chấm
4 phút

Bài 21: Phân tích mạch điện có hỗ cảm
22 phút

+
Chương 4: Mạng hai cửa
10 bài giảng
67 phút

Bài 1: Giới thiệu
2 phút

Bài 2: Các bộ thông số
15 phút

Bài 3: Quan hệ giữa các bộ thông số
3 phút

Bài 4: Phân tích mạch có mạng hai cửa
11 phút

Bài 5: Kết nối các mạng hai cửa
9 phút

Bài 6; Mạng T và Π
8 phút

Bài 7: Mạng hai cửa tương đương của mạch điện có hỗ cảm
4 phút

Bài 8: Tương hỗ
4 phút

Bài 9: Tổng trở vào và hòa hợp tải
8 phút

Bài 10: Hàm truyền đạt
3 phút

+
Chương 5: Mạch ba pha
4 bài giảng
36 phút

Bài 1: Giới thiệu
6 phút

Bài 2: Mạch ba pha đối xứng
12 phút

Bài 3: Mạch ba pha không đối xứng
10 phút

Bài 4: Công suất trong mạch ba pha
8 phút

+
Chương 6: Khuếch đại thuật toán
18 bài giảng
60 phút

Bài 1: Nguồn phụ thuộc
2 phút

Bài 2: Dòng nhánh
4 phút

Bài 3: Thế nút
4 phút

Bài 4: Dòng vòng
4 phút

Bài 5: Xếp chồng
3 phút

Bài 6: Mạng một cửa
9 phút

Bài 7: Khuếch đại thuật toán
5 phút

Bài 8: Mạch khuếch đại đảo
2 phút

Bài 9: Mạch khuếch đại không đảo
3 phút

Bài 10: Mạch cộng
2 phút

Bài 11: Mạch trừ
2 phút

Bài 12: Nối tầng
2 phút

Bài 13: Một số mạch khác
3 phút

Bài 14: Phương pháp dòng nhánh
3 phút

Bài 15: Phương pháp thế nút
3 phút

Bài 16: Phương pháp dòng vòng
2 phút

Bài 17: Mạch xoay chiều
2 phút

Bài 18: Mạng hai cửa
5 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm