HOTLINE: 024 999 52468   |   Fanpage Edemy

Lý thuyết mạch 1

Tiến Sĩ Nguyễn Công Phương | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên khái niệm về mô hình mạch điện, các yếu tố hình học cơ bản của mạch điện, các phương pháp cơ bản (dòng nhánh, dòng vòng, thế nút) để phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

  • Sinh viên được trang bị các kiến thức về quan hệ tuyến tính và các hàm truyền đạt trong mạch, về phép biến đổi tương đương sơ đồ mạch điện, về phần tử phức hợp và phân tích mạch chứa các phần tử phức hợp.
  • Bên cạnh đó sinh viên cũng được giới thiệu về mạch điện ba pha và các phương pháp phân tích mạch điện ba pha.
  • Cung cấp cho sinh viên khái niệm về mô hình mạch điện, các yếu tố hình học cơ bản của mạch điện, các phương pháp cơ bản (dòng nhánh, dòng vòng, thế nút) để phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
66 bài giảng
473 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Quá trình công tác:  

- 9/1999 đến nay: Cán bộ viện Điện, Đại học Bách khoa Hà Nội

Quá trình học tập:

- THPT: PTTH Thăng Long, Hà Nội (1991 – 1994)

- Đại học: Đại học Bách khoa Hà Nội (1994 – 1999)

- Nghiên cứu sinh: Đại học Bách khoa Hà Nội (2002 – 2006)

Học vị:   

- Tiến sĩ (2009, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam)

Công trình khoa học đã công bố

* Tạp chí khoa học:

1. Dan Istrate, Michel Vacher, Eric Castelli, Cong-Phuong Nguyen. Sound Processing for Health and Smart Home. Toward a Human – Friendly Assistive Environment, Volume 14 Assistive Technology Research Series, edited by D. Zhang and M. Mokhtari, IOS Press Amsterdam 9/2004, ISBN: 1-58603-457-X.

2. Nguyen Cong Phuong, Pham Thi Ngoc Yen, Castelli Eric. A construction of a speech/ nonspeech discriminator. 3rd International Conference in Computer Science - Research, Innovation & Vision for the Future, 02/2005, Cần Thơ, Việt Nam.

3. Nguyen C.P., Pham T. N.Y., Castelli E. Toward A Sound Analysis System for Telemedicine. Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, Lecture Notes  in Artificial Intelligence, vol. 3614, edited by J. G. Carbonell and J. Siekmann, Springer – Verlag Berlin 2005, ISSN 0302-9743.

4. C. P. Nguyen, T. N. Y. Pham, E. Castelli. First Steps to an Audio Ontology-Based Classifier for Telemedicine. Advanced Data Mining and Applications, Lecture Notes  in Artificial Intelligence, vol. 4093, edited by J. G. Carbonell and J. Siekmann, Springer – Verlag Berlin 2006, ISSN 0302-9743.

5. C. P. Nguyen, T. N. Y. Pham, E. Castelli. Ontology-Based Classifier for Audio Scenes in Telemedicine. Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Lecture Notes in Computer Science, edited by E. Corchado et al., Springer – Verlag Berlin 2006, ISSN 0302-9743.

6. Nguyen Cong Phuong, Tran Do Dat. Sound classification for event detection – Application into medical telemonitoring. ComManTel 2013.

7. Nguyen Tuan Ninh, Pham Thi Ngoc Yen, Nguyen Quoc Cuong, Nguyen Cong Phuong. Beamforming – A technique to enhance audio signals. Special Issue on Control and Automation, 12/2014.

8. Hien-Thanh Duong, Quoc-Cuong Nguyen, Cong-Phuong Nguyen, Thanh-Huan Tran and Ngoc Q. K. Duong. Speech enhancement based on nonnegative matrix factorization with mixed group sparsity constraint (2015). SoICT 12/2015.

9. Hien-Thanh Duong, Quoc-Cuong Nguyen, Cong-Phuong Nguyen, Thanh-Huan Tran and Ngoc Q. K. Duong. Single-channel speaker-dependent speech enhancement exploiting generic noise model learned by non-negative matrix factorization (2016). ICEIC 01/2016.

10. Nguyen Tuan Ninh, Pham Thi Ngoc Yen, Nguyen Quoc Cuong, Nguyen Cong Phuong. Combining MVDR, Dolph-Chebyshev Array, and Taylor Distribution for Improving Audio Signals. Journal of Science & Technology 113 (2016).

11. Thanh Thi Hien Duong, Ngoc Q. K. Duong, Cong-Phuong Nguyen, Quoc Cuong Nguyen. Multichannel Audio Source Separation Exploiting NMF-based Generic Source Spectral Model in Gaussian Modeling Framework. Proc. Int. Con. On Latent Variable Analysis and Signal Separation (LVA/ICA 2018), pp. 547-557, 7/2018.

12. Long Thanh Cung, Thinh Duc Dao, Phuong Cong Nguyen, Thanh Dang Bui. A model-based approach for estimation of the crack depth on a massive metal structure. Measurement and Control, Vol 51, Issue 5-6, 2018.

13. Thanh Thi Hien Duong, Cong-Phuong Nguyen, Quoc Cuong Nguyen. Exploiting Nonnegative Matrix Factorization with Mixed Group Sparsity Constraint to Separate Speech Signal from Single-Channel Mixture with Unknown Ambient Noise. EAI Endorsed Transactions on Context-Aware Systems and Applications. Vol. 18 (13), pp. 1-8. ISSN 2409-0026.

14. Thanh Thi Hien Duong,Ngoc Q. K. Duong,Phuong Cong Nguyen,Cuong Quoc Nguyen. Gaussian Modeling-Based Multichannel Audio Source Separation Exploiting Generic Source Spectral Model. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing (Volume 27, Issue 1, Jan. 2019), pp. 32-43.

Ngoại ngữ: 

- Tiếng Anh