HOTLINE: 024 999 52468   |   Fanpage Edemy

Công nghệ Enzyme đại cương

Tiến Sĩ Lê Tuân | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Chương 1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về bản chất, vai trò của enzyme từ vi sinh vật. 

Chương 2: Tập trung giải quyết các vấn đề xung quanh động học phản ứng xúc tác bởi enzyme. 

Chương 3: Trình bày các kỹ thuật tách và tinh sạch enzyme sử dụng trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. 

Chương 4: Cung cấp cho người học những kiến thức cập nhật về ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong tạo enzyme tái tổ hợp.

Đối tượng khóa học:

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật Sinh, Dược, Thực phẩm, Nông Lâm Thủy hải sản

Điều kiện khóa học:

- Các khóa học học trước:  
- Hoá sinh 
- Vi sinh 
- Sinh học phân tử

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng: 

  • Hiểu rõ bản chất của enzyme, cơ chế xúc tác của enzyme, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme, động học phản ứng giữa enzyme và cơ chất. 
  • Hiểu rõ bản chất các chuyển hoá công nghệ dưới tác dụng của enzyme.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
22 bài giảng
219 phút
45 phút
59 phút
Học liệu Chương: Các kỹ thuật tách và tinh sạch Enzyme  
24 phút
Học liệu Chương: Công nghệ Enzyme tái tổ hợp  Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Quá trình đào tạo:

- 2017: Tiến sỹ, Công nghệ enzyme và vi sinh vật,  Đại học Paul Sabatier –Pháp

- 2011: Thạc sỹ, Công nghệ sinh học cho phát triển bền vững, Đại học Mediterranee Aix Marseille – Pháp

- 2010: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Quá trình công tác:

- 2018 đến nay: Giảng viên, bộ môn Công nghệ sinh học, viện CNSH & CNTP, trường ĐH BKHN

Giảng dạy:

- BF3121: Quá trình và thiết bị trong công nghệ sinh học

- BF 5020; Cơ sở lập dự án và thiết kế nhà máy

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Đặc tính lưu biến của dung dịch huyền phù lignocellulose

- Enzyme thủy phân cellulose

 

Công trình khoa học đã công bố

* Tạp chí khoa học (5 năm gần đây):

- Le T., Anne-Archard D., ComaV., Cameleyre X., Lombard E., To K. A., Pham T. A., Nguyen T. C., Fillaudeau L.”Using in-situ viscosimetry and morphogranulometry to explore hydrolysis mechanisms of filter paper and pretreated sugarcane bagasse under semi-dilute suspensions”. Biochemical Engineering Journal, 127 (2017) 9-20. (https://doi.org/10.1016/j.bej.2017.07.006).

 

* Hội nghị, hội thảo:

1. Lê Tuân. Đánh giá khả năng tạo Nattokinase tái tổ hợp trong Bacillus subtilis WB800N dựa trên các hệ vector pHT43 và pHT254”, Kỷ yếu hội nghị CNSH toàn quốc 26/10/2018, Hà Nội

2. Le Tuan., Anne-Archard D., ComaV., Cameleyre X., Lombard E., To K. A., Pham T. A., Nguyen T. C., Fillaudeau L. “Using in-situ viscosimetry and morphogranulometry to explore hydrolysis mechanisms of filter paper and pretreated sugarcane bagasse under semi-dilute suspensions”. Ref: 71761. TOPIC 6 – APPLIED BIOTECHNOLOGY (integrated in ECAB4) - Bio-based Economy: Biorefineries. 10th World Congress of Chemical Engineering, 11th European Congress of Chemical Engineering and 4th European Congress of Applied Biotechnology (WCCE10+ECCE11+ECAB4). October 1st – 5th, 2017, FIRA, Barcelona, Spain. (abstract + oral presentation).

3. Luc Fillaudeau, Yannick Manon, Hazar Kraiem, Asma Timoumi, Tien Cuong Nguyen, Tuan Le, Dominique Anne-Archard, Carine Bideaux, Nathalie Gorret, Carole Molina-Jouve. Characterization of mycelial transition of Yarrowia lipolytica during oxidative cultures: comparison of optical methods and their limitation, impact of morphology on rheological behavior. Symposium on Pharmaceutical Engineering Research. 6th - 8th September 2017. Haus der Wissenschaft, Braunschweig, Germany.

4. Le T., Anne-Archard D., ComaV., Cameleyre X., Lombard E., To K. A., Pham T. A., Nguyen T. C., Fillaudeau L. “Insitu viscometry during hydrolysis of lignocellulosic materials by single and cocktail enzymatic activities: from material impact to viscosity overshoot”. 16ème Congrès de la Société Française de Génie des Procédés (SFGP), 11 - 13 July 2017, Nancy, France. Récents Progrès en Génie des Procédés, Numéro 110 – 2017 ISSN: 1775-335X; ISBN: 978-2-910239-85-5, Ed. SFGP, Paris, France, 5.27-1-5.27.8. (oral presentation+ proceeding).

5. Le Tuan., Anne-Archard D., ComaV., Cameleyre X., Lombard E., To K. A., Pham T. A., Nguyen T. C., Fillaudeau L. Insitu viscometry during hydrolysis of lignocellulosic materials by single and cocktail enzymatic activities: from material impact to viscosity overshoot. 16ème Congrès de la Société Française de Génie des Procédés (SFGP), 11 - 13 July 2017, Nancy, France. Récents Progrès en Génie des Procédés, Numéro 110 – 2017 ISSN: 1775-335X; ISBN: 978-2-910239-85-5, Ed. SFGP, Paris, France, 5.27-1-5.27.8. (oral presentation+ proceeding).

6. Le Tuan, Pham Tuan Anh, Wataru Ogasawara, Masao Fukada,To Kim Anh. “Comparison of thermo-chemical pretreatments for bio-ethanol production from rubber wood”.  The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Biotechnology. January 23rd-24th, 2013. Bandung, Indonesia.