HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Công nghệ Enzyme đại cương

Tiến Sĩ Lê Tuân | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Chương 1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về bản chất, vai trò của enzyme từ vi sinh vật. 

Chương 2: Tập trung giải quyết các vấn đề xung quanh động học phản ứng xúc tác bởi enzyme. 

Chương 3: Trình bày các kỹ thuật tách và tinh sạch enzyme sử dụng trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. 

Chương 4: Cung cấp cho người học những kiến thức cập nhật về ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong tạo enzyme tái tổ hợp.

Đối tượng khóa học:

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật Sinh, Dược, Thực phẩm, Nông Lâm Thủy hải sản

Điều kiện khóa học:

- Các khóa học học trước:  
- Hoá sinh 
- Vi sinh 
- Sinh học phân tử

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng: 

  • Hiểu rõ bản chất của enzyme, cơ chế xúc tác của enzyme, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme, động học phản ứng giữa enzyme và cơ chất. 
  • Hiểu rõ bản chất các chuyển hoá công nghệ dưới tác dụng của enzyme.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
18 bài giảng
215 phút
+
Chương 1: Tổng quan về Enzyme từ vi sinh vật
6 bài giảng
45 phút
Mở đầu  
Học liệu Chương: Tổng quan về Enzyme từ vi sinh vật  

Bài 1: Đặc điểm chung và phương thức xúc tác
10 phút

Bài 2: Phân loại và danh pháp
Học thử 6 phút

Bài 3: Cấu trúc và trung tâm hoạt động
11 phút

Bài 4: Nhóm Enzyme Oxy hóa khử
Học thử 7 phút

Bài 5: Nhóm Enzyme thủy phân
11 phút

Đề thi Chương: Tổng quan về Enzyme từ vi sinh vật

+
Chương 2: Động học phản ứng Enzyme
9 bài giảng
91 phút
Học liệu Chương: Động học phản ứng Enzyme  

Bài 1: Hoạt lực và nguyên tắc xác định hoạt lực
9 phút

Bài 2: Bài tập xác định hoạt lực
7 phút

Bài 3: Phương trình động học Michaelis - Menten
14 phút

Bài 4: Áp dụng phương trình Michaelis - Menten
6 phút

Bài 5: Bài tập phương trình Michaelis - Menten
8 phút

Bài 6: Các yếu tố ảnh hưởng hoạt lực và độ bền của Enzyme
16 phút

Bài 7: Các chất kìm hãm thuận nghịch
18 phút

Bài 8: Các chất kìm hãm phi thuận nghịch
13 phút

Đề thi Chương: Động học phản ứng Enzyme

+
Chương 3: Các kỹ thuật tách và tinh sạch Enzyme
4 bài giảng
59 phút
Học liệu Chương: Các kỹ thuật tách và tinh sạch Enzyme  

Bài 1: Tổng quan và Kỹ thuật tách khối (ly tâm)
15 phút

Bài 2: Kỹ thuật lọc
27 phút

Bài 3: Thu nhận Enzyme nội bào từ E. coli
17 phút

Đề thi Chương: Các kỹ thuật tách và tinh sạch Enzyme

+
Chương 4: Công nghệ Enzyme tái tổ hợp
3 bài giảng
24 phút
Học liệu Chương: Công nghệ Enzyme tái tổ hợp  

Bài 1: Giới thiệu
5 phút

Bài 2: Hệ biểu hiện
19 phút

Đề thi Chương: Công nghệ Enzyme tái tổ hợp

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm