HOTLINE: 024 999 52468   |   Fanpage Edemy

Hóa Lý

Tiến Sĩ Nghiêm Thị Thương | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Sinh viên được cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học và hóa lý các hiện tượng bề mặt & hóa keo. Sinh viên có khả năng đánh giá khả năng phản ứng về mặt nhiệt động, tính toán một số đại lượng nhiệt động cơ bản và đặc trưng của các hệ nhiệt động ở cân bằng và tính chất các cân bằng bao gồm cân bằng hóa học và cân bằng pha. 

Về mặt động hóa, sinh viên nắm đươc các quy luật động học, cơ chế, các điều kiện diễn biến tối ưu của mỗi phản ứng hoá học trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp và trong tự nhiên. Sinh viên hiểu rõ và biết vận dụng các phương pháp tính toán các đại lượng hóa lý cơ bản, hiểu được khả năng điện hóa, quy tắc và đặc tính của pin điện hóa cùng với các ác qui điện hóa. Sinh viên bước đầu giải thích được các hiện tượng bề mặt, hiểu biết về  các giai đoạn và đặc tính của sự hấp phụ, nhập môn hóa keo và các tính chất cơ bản của hệ keo.

 Đối tượng khóa học:

Sinh viên học các ngành kỹ thuật bắt đầu học từ học kỳ 3 (môn học bắt buộc với các ngành Hoá - Sinh - Dược - Thực Phẩm -Nông - Lâm.

Điều kiện khóa học:

- Các khoá học trước: Hoá đại cương

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khoá học, sinh viên có thể:

  • Hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản  về động hóa học, mô tả động hóa học và các quy luật hóa tốc độ của các quá trình hóa lý
  • Hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản về điện hóa học. Mô tả các quá trình điện hóa xảy ra trong pin và ác quy.
  • Hiểu các kiến thức cơ bản về hóa lý các hiện tượng bề mặt và hóa keo, phân loại và phân biệt tính chất của các hệ keo.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
25 bài giảng
395 phút
40 phút
84 phút
41 phút
Học liệu chương 4: Dung dịch điện ly. Sự dẫn điện  
Bài tập Chương 4: Dung dịch điện ly. Sự dẫn điện  48 phút
41 phút
Học liệu chương 6: Hiện tượng bề mặt. Hấp thụ  
Bài tập Chương 6: Hiện tượng bề mặt. Hấp thụ  
49 phút
Học liệu chương 7: Hệ phân tán keo. Hệ nhũ tương  
Bài tập Chương 7: Hệ phân tán keo. Hệ nhũ tương  

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Quá trình công tác:

- 2008 đến 2013: Giảng viên bộ môn Hoá lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

- 2013 đến 2016: Nghiên cứu sinh tại Đại học Nagaoka, Nhật Bản

- 2016 đến nay: Giảng viên bộ môn Hoá lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Giảng dạy môn: 

- Hoá lý cho ngành Hoá, Hoá lý cho ngành sinh học thực phẩm

Hướng nghiên cứu:

- Đặc trưng cấu trúc và nghiên cứu mối quan hệ với tính chất của cao su thiên nhiên bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR

- Tổng hợp và nghiên cứu các polyme ghép với cao su thiên nhiên

- Tổng hợp và nghiên cứu vật liệu nanocompozit xanh, thân thiện môi trường trên cơ sở cao su thiên nhiên

Các kết quả nghiên cứu công bố gần đây:

2016

1. Nghiem Thi Thuong, Yoshimasa Yamamoto, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Analysis of damage in commercial natural rubber through NMR spectroscopy, Polymer Degradation and Stability 2016, 123, 155-161.

2. Nghiem Thi Thuong, Oraphin Yamamoto, Phan Trung Nghia, Katrina Cornish, Seiichi Kawahara, Effect of naturally occurring crosslinking junctions on green strength of natural rubber, Polymers for Advanced Technologies, In press, 2016 (doi: 10.1002/pat.3887)

3. Nghiem Thi Thuong, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Characterization of commercial natural rubber purified with transesterification, Vietnam journal of Chemistry, Vol 54, Issue 4, 483-487, 2016.

4.Nguyen Thi Nhan, Tran Anh Dung, Pham Duy Khanh, Nghiem Thi Thuong, Phan Trung Nghia, Nguyen Huy Tung, Tran Thi Thuy, Investigation of cure and mechanical properties of deproteinized natural rubber-g-poly(methyl metacrylate), Vol 54, Issue 4, 520-523, 2016.

5. Tran Anh Dung, Nguyen Thi Nhan, Nghiem Thi Thuong, Phan Trung Nghia, Yoshimasa Yamamoto, Kenichiro Kosugi, Seiichi Kawahara, Tran Thi Thuy, Modification of Vietnam natural rubber via graft copolymerization with styrene, Journal of the Brazilian Chemistry Society, In press, 2016.

2015

1.Fukuhara L, Kado N, Thuong NT, Loykulant S, Suchiva K, Kosugi K, Yamamoto Y, Ishii H, Kawahara S, Nanomatrix structure formed by graft-copolymerization of styrene onto fresh natural rubber, Rubber Chem. Technol. 2015, 88 (1), 117-124.

2. Nghiem Thi Thuong, Kenichiro Kosugi, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Structural characterization of rubber from Lactarius Volemus through 2D-NMR spectroscopy, Kautsch. Gummi Kunstst. 2015, 68, 26-32

Các năm khác

1. Vu Quoc Trung, Nguyen Thi Thanh Dung, Nghiem Thi Thuong, Duong Khanh Linh, Pham Van Hoan, Duong Ngoc Huyen - Polypyrrole nanocomposite: Preparation and properties - Tuyển tập các công trình hội nghị khoa học và công nghệ Hoá học hữu toàn quốc lần thứ 4, Hà Nội tháng 10 năm 2007

2. Vu Quoc Trung, Nguyen Van Thang, Ha Manh Hung, Nghiem Thi Thuong, Nguyen Duc Chuy, Chu Xuan Anh, Nguyen Thi Thu Trang - Polypyrrole/montmorillonite as a material for electromagnetic shielding - Tạp chí Lý-Hoá-Sinh, 2008

3. Vu Quoc Trung, Le Minh Duc, Duong Ngoc Tung, Duong Khanh Linh, Nghiem Thi Thuong, Duong Ngoc Huyen -Polypyrrole/Al2O3 nanocomposite: Preparation characterization and electromagnetic shielding properties - Proceeding of the 1st international workshop on nanotechnology and application, IWNA 2007

4. Nghiêm Thị Thương, Nguyễn Đức Chuy, Phạm Văn Hoan - Nghiên cứu tổng hợp nanocompozit poli(vinyl anclo)/Na+-montmorillonit từ Na+-montmorillonit được tinh chế từ bentonit Di linh Việt Nam-Tạp chí khoa học –ĐHSP Hà Nội