HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Hóa Lý

Tiến Sĩ Nghiêm Thị Thương | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Sinh viên được cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học và hóa lý các hiện tượng bề mặt & hóa keo. Sinh viên có khả năng đánh giá khả năng phản ứng về mặt nhiệt động, tính toán một số đại lượng nhiệt động cơ bản và đặc trưng của các hệ nhiệt động ở cân bằng và tính chất các cân bằng bao gồm cân bằng hóa học và cân bằng pha. 

Về mặt động hóa, sinh viên nắm đươc các quy luật động học, cơ chế, các điều kiện diễn biến tối ưu của mỗi phản ứng hoá học trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp và trong tự nhiên. Sinh viên hiểu rõ và biết vận dụng các phương pháp tính toán các đại lượng hóa lý cơ bản, hiểu được khả năng điện hóa, quy tắc và đặc tính của pin điện hóa cùng với các ác qui điện hóa. Sinh viên bước đầu giải thích được các hiện tượng bề mặt, hiểu biết về  các giai đoạn và đặc tính của sự hấp phụ, nhập môn hóa keo và các tính chất cơ bản của hệ keo.

 Đối tượng khóa học:

Sinh viên học các ngành kỹ thuật bắt đầu học từ học kỳ 3 (môn học bắt buộc với các ngành Hoá - Sinh - Dược - Thực Phẩm -Nông - Lâm.

Điều kiện khóa học:

- Các khoá học trước: Hoá đại cương

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khoá học, sinh viên có thể:

  • Hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản  về động hóa học, mô tả động hóa học và các quy luật hóa tốc độ của các quá trình hóa lý
  • Hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản về điện hóa học. Mô tả các quá trình điện hóa xảy ra trong pin và ác quy.
  • Hiểu các kiến thức cơ bản về hóa lý các hiện tượng bề mặt và hóa keo, phân loại và phân biệt tính chất của các hệ keo.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
25 bài giảng
382 phút
+
Chương 1: Nhiệt động hóa học
6 bài giảng
92 phút
Học liệu chương 1: Nhiệt động hóa học  
Bài tập Chương: Nhiệt động hóa học  

Bài 1: Giới thiệu
Học thử 9 phút

Bài 2: Các khái niệm của nhiệt động học
17 phút

Bài 3: Nguyên lý 1 - Định luật hess và các hệ quả
23 phút

Bài 4: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu ứng nhiệt
Học thử 11 phút

Bài 5: Nguyên lý 2
17 phút

Bài 6: Thế nhiệt động - các yếu tố ảnh hưởng
15 phút

+
Chương 2: Cân bằng hóa học
2 bài giảng
40 phút
Học liệu chương 2: Cân bằng hóa học  
Bài tập Chương 2: Cân bằng hóa học  

Bài 1: Cân bằng hóa học và cách thiết lập hệ số cân bằng
26 phút

Bài 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến hằng số cân bằng và các phương pháp xác định hằng số cân bằng
14 phút

+
Chương 3: Cân bằng pha và dung dịch
5 bài giảng
84 phút
Học liệu chương 3: Cân bằng pha và dung dịch  
Bài tập Chương 3: Cân bằng pha và dung dịch  

Bài 1: Pha và điều kiện cân bằng pha
18 phút

Bài 2: Cân bằng pha hệ 1 cấu tử
21 phút

Bài 3: Dung dịch - Cân bằng lỏng hơi hệ 2 CL hòa tan hoàn toàn
19 phút

Bài 4: Sự tan lẫn có giới hạn của 2 CL tính chất nồng độ của dung dịch
16 phút

Bài 5: Cân bằng lỏng hơi hệ 2 CL hoàn toàn không tan
10 phút

+
Chương 4: Dung dịch điện ly. Sự dẫn điện
2 bài giảng
41 phút
Học liệu chương 4: Dung dịch điện ly. Sự dẫn điện  
Bài tập Chương 4: Dung dịch điện ly. Sự dẫn điện  

Bài 1: Dung dịch điện ly
20 phút

Bài 2: Sự dẫn điện của dung dịch điện ly
21 phút

+
Chương 5: Động hóa học
3 bài giảng
48 phút
Học liệu chương 5: Động hóa học  
Bài tập Chương 5: Động hóa học  

Bài 1: Động học phản ứng đơn giản 1 chiều
21 phút

Bài 2: Xác định bậc phản ứng các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng
11 phút

Bài 3: Động học các phản ứng dị thể, xúc tác
16 phút

+
Chương 6: Hiện tượng bề mặt. Hấp thụ
3 bài giảng
41 phút
Học liệu chương 6: Hiện tượng bề mặt. Hấp thụ  
Bài tập Chương 6: Hiện tượng bề mặt. Hấp thụ  

Bài 1: Sức căng bề mặt. Chất hoạt động bề mặt. Sự thấm ướt
18 phút

Bài 2: Hấp phụ. Hấp phụ lỏng khí
9 phút

Bài 3: Hấp phụ rắn khí, hấp phụ lỏng rắn
14 phút

+
Chương 7: Hệ phân tán keo. Hệ nhũ tương
4 bài giảng
49 phút
Học liệu chương 7: Hệ phân tán keo. Hệ nhũ tương  
Bài tập Chương 7: Hệ phân tán keo. Hệ nhũ tương  

Bài 1: Khái niệm hệ phân tán, hệ keo
11 phút

Bài 2: Tính chất động học phân tử, tính chất quang học
13 phút

Bài 3: Tính chất điện của hệ keo, sự keo tụ
18 phút

Bài 4: Hệ nhũ tương
7 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm