HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Vật lí đại cương B3- Điện

PGS.TS. Lương Hồng Nga | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khác với cơ học và nhiệt học, điện học có tính trừu tượng cao hơn và đòi hỏi những kiến thức cao hơn về toán cao cấp. Thông thường nội dung này thường được giảng dậy sau khi hoặc đồng thời với quá trình học viên đã được tiếp cận sâu hơn với giải tích nhiều biến. Được đặt tên là “Điện học” nhưng thực chất là nghiên cứu các hiệu ứng Điện Từ. Nội dung kiến thức có thể được phân ra 3 mục chính: Điện trường, Từ trường và Điện từ trường. Các nội dung chính trên có thể được phân tách ra các khối kiến thức cụ thể sau: Các loại trường: Điện trường, từ trường; nguồn sinh ra trường; các tính chất của trường, các đại lượng đặc trưng cho trường (cường độ, điện thế, từ thông,..) và các định lý, định luật liên quan. Quan hệ giữa từ trường và điện trường, trường điện từ thống nhất. Lực từ trường và ứng dụng; Ảnh hưởng qua lại giữa môi trường chất và trường điện từ. Năng lượng trường điện từ; Vận dụng xét dao động và sóng điện từ. Các loại điện môi đặc biệt hoặc các hiện tượng dao động điện từ có thể tham khảo trong tài liệu đọc thêm (có trong học liệu) mà không được trình bầy chi tiết trong khối kiến thức Điện học của Vật lý B.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khóa học, Sinh viên được trang bị các kiến thức:

  • Khái niệm về trường: điện trường, từ trường.
  • Các tính chất, các định luật về điện trường (định luật Coulomb, định lý Otrogradsky-Gauss hay O-G), về từ trường (định luật Biot-Savart-Laplace, định luật Ampere).
  • Mối quan hệ giữa từ trường và điện trường (định luật Faraday, các luận điểm của Maxwell), trường điện từ thống nhất.
  •  Tính đặc biệt của lực từ và ứng dụng của nó.
  • Sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa môi trường chất và trường điện từ (điện môi, vật dẫn, sắt từ, hiệu ứng áp điện).
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm