HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Vstep A2

Thạc sĩ Lại Thị Thanh | Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

GIỚI THIỆU

Nội dung của học phần VSTEP2. LISTENING bao gồm bốn phần:

Phần 1: Khái quát về bài thi VSTEP2. LISTENING: Tổng quan về bài thi VSTEP2. LISTENING, đặc tả về các phần của bài thi, cách thức tính điểm.

Phần 2: Mô tả chi tiết về phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5 trong bài thi VSTEP2. LISTENING  bao gồm ngữ liệu nguồn, thời lượng, các kỹ năng được đánh giá, lố lượng câu hỏi

Phần 3: Hướng dẫn chi tiết các kỹ năng liên quan đến bài thi VSTEP2. LISTENING bao gồm: Kỹ năng nghe hiểu ý chính, Kỹ năng nghe hiểu các thông tin chi tiết được diễn đạt, Kỹ năng “note-taking” khi nghe, Kỹ năng đoán nội dung khi nghe, Kỹ năng nghe và điền thông tin vào chỗ trống.

Phần 4: Mẹo và lời khuyên khi làm bài thi VSTEP2. LISTENING

Nội dung của học phần VSTEP2. SPEAKING bao gồm bốn phần:

Phần 1: Khái quát về bài thi VSTEP2. SPEAKING: Tổng quan về bài thi VSTEP2. SPEAKING, đặc tả về các phần của bài thi, cách thức tính điểm.

Phần 2: Mô tả chi tiết về phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, trong bài thi VSTEP2. SPEAKING  bao gồm ngữ liệu nguồn, thời lượng, các kỹ năng được đánh giá, số lượng câu hỏi.

Phần 3: Hướng dẫn chi tiết các kỹ năng liên quan đến bài thi VSTEP2. SPEAKING bao gồm: Kỹ năng nghe, hiểu câu hỏi và trả lời ý chính, Kỹ năng đọc hiểu các thông tin chi tiết được diễn đạt trong đề thi nói để tư duy và có câu trả lời phù hợp, Kỹ năng trình bày câu trả lời sao cho phù hợp với nội dung chủ đề được đưa ra, Kỹ năng đoán nội dung khi đọc đề mà gặp từ mới, Kỹ năng suy luận thông tin và tìm giải pháp cho câu trả lời.

Phần 4: Mẹo và lời khuyên khi làm bài thi VSTEP2. SPEAKING

Nội dung của học phần VSTEP2.READING bao gồm NĂM phần:

- Khái quát về bài thi VSTEP2.READING: Tổng quan về bài thi VSTEP2.READING, đặc tả về các phần của bài thi cùng tiêu chí chấm điểm cho từng phần.

- Phần 1 bài thi VSTEP2.READING: Mô tả chi tiết về phần 1 trong bài thi VSTEP2.READING, bao gồm dạng thức, độ dài, chủ đề, thời lượng, các kỹ năng đánh giá, độ khó, số lượng câu hỏi và hướng dẫn làm bài.

- Phần 2 bài thi VSTEP2.READING: Mô tả chi tiết về phần 2 trong bài thi VSTEP2.READING, bao gồm dạng thức, độ dài, chủ đề, thời lượng, các kỹ năng đánh giá, độ khó, số lượng câu hỏi và hướng dẫn làm bài.

- Phần 3 bài thi VSTEP2.READING: Mô tả chi tiết về phần 3 trong bài thi VSTEP2.READING bao gồm dạng thức, độ dài, chủ đề, thời lượng, các kỹ năng đánh giá, độ khó, số lượng câu hỏi và hướng dẫn làm bài.

- Phần 4 bài thi VSTEP2.READING: Mô tả chi tiết về phần 4 trong bài thi VSTEP2.READING bao gồm dạng thức, độ dài, chủ đề, thời lượng, các kỹ năng đánh giá, độ khó, số lượng câu hỏi và hướng dẫn làm bài.

Nội dung của học phần VSTEP2.WRITING bao gồm bốn phần:

- Khái quát về bài thi VSTEP2.WRITING: Tổng quan về bài thi VSTEP2.WRITING, đặc tả về các phần của bài thi cùng tiêu chí chấm điểm cho từng phần.

- Phần 1 bài thi VSTEP2.WRITING - BUILDING SENTENCES: Mô tả chi tiết về phần 1 trong bài thi VSTEP2.WRITING, bao gồm dạng thức, độ dài, thể loại, nguồn, chủ đề, thời lượng, các kỹ năng đánh giá, độ khó, số lượng câu hỏi và hướng dẫn làm bài.

- Phần 2 bài thi VSTEP2.WRITING – WRITING A NOTE: Mô tả chi tiết về phần 2 trong bài thi VSTEP2.WRITING, bao gồm dạng thức, độ dài, thể loại, nguồn, chủ đề, thời lượng, các kỹ năng đánh giá, độ khó, số lượng câu hỏi và hướng dẫn làm bài.

- Phần 3 bài thi VSTEP2.WRITING - WRITING A POSTCARD/LETTER: Mô tả chi tiết về phần 3 trong bài thi VSTEP2.WRITING, bao gồm dạng thức, độ dài, thể loại, nguồn, chủ đề, thời lượng, các kỹ năng đánh giá, độ khó, số lượng câu hỏi và hướng dẫn làm bài.

 

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
32 bài giảng
319 phút
+
Chương 1: Vstep2. Listening
8 bài giảng
98 phút

Bài 1: Tổng quan listening
Học thử 4 phút

Bài 2: Khái quát về bài thi listening
Học thử 12 phút

Bài 3: Phần 1 bài thi listening
14 phút

Bài 4: Phần 2 bài thi listening
11 phút

Bài 5: Phần 3 bài thi listening
12 phút

Bài 6: Phần 4 bài thi listening
19 phút

Bài 7: Phần 5 bài thi listening
16 phút

Bài 8: Mẹo và lời khuyên khi làm bài thi listening
10 phút

+
Chương 2: Vstep2. Speaking
8 bài giảng
72 phút

Bài 1: Tổng quan speaking
3 phút

Bài 2: Khái quát về bài thi speaking
8 phút

Bài 3: Phần 1 bài thi speaking
Học thử 7 phút

Bài 4: Phần 2 bài thi speaking
10 phút

Bài 5: Phần 3 bài thi speaking
8 phút

Bài 6: Phần 4 bài thi speaking
10 phút

Bài 7: Các lỗi mắc phải khi làm bài thi speaking
13 phút

Bài 8: Mẹo và lời khuyên khi làm bài thi speaking
13 phút

+
Chương 3: Vstep2. Reading
8 bài giảng
75 phút

Bài 1: Tổng quan reading
2 phút

Bài 2: Khái quát về bài thi reading
7 phút

Bài 3: Phần 1 bài thi reading: Gap - Filling
12 phút

Bài 4: Phần 2 bài thi reading: Matching
9 phút

Bài 5: Phần 3 bài thi reading: Matching (Continue)
11 phút

Bài 6: Phần 4 bài thi reading: Note - Filling
9 phút

Bài 7: Phần 5 bài thi reading: Note - Filling (Continue)
12 phút

Bài 8: Phần 6 bài thi reading: Reading comprehension (Multiple choise question)
13 phút

+
Chương 4: Vstep2. Writing
8 bài giảng
77 phút

Bài 1: Tổng quan writing
2 phút

Bài 2: Khái quát về bài thi writing
7 phút

Bài 3: Phần 1 bài thi writing: Building sentences
7 phút

Bài 4: Phần 2 bài thi writing: Building sentences (Practice)
13 phút

Bài 5: Phần 3 bài thi writing: Writing a note
11 phút

Bài 6: Phần 4 bài thi writing: Writing a note (Practice)
13 phút

Bài 7: Phần 5 bài thi writing: Writing a postcard/Letter
11 phút

Bài 8: Phần 6 bài thi writing: Writing a postcard/Letter (Practice)
13 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên
Kinh nghiệm: năm