HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Sinh thái học

Tiến Sĩ Nguyễn Trường Giang | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khóa học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất về sinh thái học, các quy luật về mối quan hệ giữa các nhân tố sinh thái, các biến động môi trường và hậu quả sinh thái. Khóa học giúp các kỹ sư, cử nhân tương lai biết cách đặt vấn đề và giải quyết những vấn đề thực tế. Sinh viên sẽ hiểu và vận dụng được tổng hợp các kiến thức sinh thái trong công tác quản lý môi trường, hoạch định kế hoạch nghiên cứu, kế hoạch phát triển bền vững. 

Đối tượng học viên:

- Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật bắt đầu học từ học kỳ 3-4 (môn học bắt buộc đối với các ngành Hóa – Sinh – Dược – Thực phẩm – Nông – Lâm – Thủy hải sản ...)

Điều kiện khóa học:

- Các khóa học học trước: Hóa đại cương, Hóa sinh

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sinh viên hoàn thành khóa học này có khả năng hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản của sinh thái học, có cách nhìn hệ thống và có thể áp dụng được các quy luật sinh thái trong công tác thực tế.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
48 bài giảng
354 phút
+
Chương 1: Các khái niệm cơ bản
4 bài giảng
31 phút
Tài liệu chương 1: Các khái niệm cơ bản  

Bài 1: Giới thiệu
Học thử 8 phút

Bài 2: Khái niệm cơ bản sinh thái học môi trường
18 phút

Bài 3: Mối liên quan giữa hoạt động sống của con người và hệ sinh thái
5 phút

Câu hỏi thi Chương 1: Các khái niệm cơ bản

+
Chương 2: Hệ sinh thái
17 bài giảng
122 phút
Tài liệu chương 2: Hệ sinh thái  

Bài 1: Khái niệm chung
4 phút

Bài 2: Các thành tố của hệ sinh thái
Học thử 9 phút

Bài 3: Các quy luật sinh thái cơ bản
10 phút

Bài 4: Tương tác của các nhân tố sinh thái
17 phút

Bài 5: Đặc trưng của hệ sinh thái
6 phút

Bài 6: Tác động của con người đến cân bằng của hệ sinh thái
11 phút

Bài 7: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
6 phút

Bài 8: Chuỗi thức ăn, mạng lưới thức ăn
5 phút

Bài 9: Tháp sinh thái
7 phút

Bài 10: Chu trình sinh địa hóa
7 phút

Bài 11: Chu trình Cacbon
7 phút

Bài 12: Chu trình Nitơ
7 phút

Bài 13: Chu trình nước
3 phút

Bài 14: Chu trình Phốt pho
7 phút

Bài 15: Chu trình Lưu huỳnh
7 phút

Bài 16: Một số hệ sinh thái điển hình
9 phút

Câu hỏi thi Chương 2: Hệ sinh thái

+
Chương 3: Sinh thái học quần thể, quần xã sinh vật
8 bài giảng
57 phút
Tài liệu chương 3: Sinh thái học quần thể, quần xã sinh vật  

Bài 1: Khái niệm, đặc trưng cơ bản
12 phút

Bài 2: Mô hình sự phát triển quần thể
6 phút

Bài 3: Sự biến động của quần thể
5 phút

Bài 4: Dấu chân sinh thái
3 phút

Bài 5: Phương pháp xác định quần thể vi sinh vật
10 phút

Bài 6: Khái niệm, đặc trưng cơ bản của quần xã
13 phút

Bài 7: Mô hình toán về quan hệ quần thể trong quần xã
8 phút

Câu hỏi thi Chương 3: Sinh thái học quần thể, quần xã sinh vật

+
Chương 4: Độc chất sinh thái và chỉ thị môi trường
6 bài giảng
32 phút
Tài liệu chương 4: Độc chất sinh thái và chỉ thị môi trường  

Bài 1: Khái niệm độc học
9 phút

Bài 2: Phân loại độc chất sinh thái
9 phút

Bài 3: Khái niệm chỉ thị sinh thái
2 phút

Bài 4: Cơ sở ứng dụng chỉ thị sinh thái
4 phút

Bài 5: Ứng dụng chỉ thị sinh thái để quan trắc môi trường
8 phút

Câu hỏi thi Chương 4: Độc chất sinh thái và chỉ thị môi trường

+
Chương 5: Đa dạng sinh học và tuyệt chủng
7 bài giảng
63 phút
Tài liệu chương 5: Đa dạng sinh học và tuyệt chủng  

Bài 1: Tầm quan trọng của đa dạng sinh học
5 phút

Bài 2: Đa dạng sinh học ở Việt Nam
14 phút

Bài 3: Sách đỏ Việt Nam
5 phút

Bài 4: Lịch sử tiến hóa
16 phút

Bài 5: Cây sự sống
17 phút

Bài 6: Sự tuyệt chủng
6 phút

Câu hỏi thi Chương 5: Đa dạng sinh học và tuyệt chủng

+
Chương 6: Các yếu tố gây biến động môi trường và các hậu quả sinh thái
13 bài giảng
61 phút
Tài liệu chương 6: Các yếu tố gây biến động môi trường và các hậu quả sinh thái  
Tài liệu tổng kết khóa: Tóm tắt kiến thức cần nhớ  
Phụ lục  

Bài 1: Các yếu tố ảnh hưởng môi trường sinh thái
5 phút

Bài 2: Suy giảm tầng Ozone
5 phút

Bài 3: Biến đổi khí hậu do hiệu ứng nhà kính
9 phút

Bài 4: Hiện tượng nghịch đảo nhiệt độ
1 phút

Bài 5: Hiện tượng El Niño và La Niña
5 phút

Bài 6: Hiện tượng axit hóa
8 phút

Bài 7: Hiện tượng phú dưỡng nước
4 phút

Bài 8: Hiện tượng suy thoái rừng
3 phút

Bài 9: Ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật
5 phút

Bài 10: Mất đa dạng sinh học
3 phút

Bài 11: Ô nhiễm dầu
4 phút

Bài 12: Các phương hướng chính trong bảo vệ môi trường
9 phút

Câu hỏi thi Chương 6: Các yếu tố gây biến động môi trường và hậu quả sinh thái

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm