HOTLINE: 024 999 52468   |   Fanpage Edemy

Quá trình thiết bị cơ học (cho Hóa – Thực phẩm)

Tiến sĩ Nguyễn Đặng Bình Thành | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Quá trình và thiết bị cơ học (đập, nghiền, sàng, phân riêng cơ học và khuấy trộn) có ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau nhằm tạo ra nguyên liệu, sản phẩm đúng quy cách, có chất lượng cao, thu hồi các sản phẩm phụ và bảo vệ môi trường, bảo vệ điều kiện lao động. 

Sự hoạt động của các máy và thiết bị cơ học có ảnh hưởng lớn đến sự hoạt động của toàn bộ hệ thống công nghệ, đến môi trường sản xuất và môi trường xung quanh, đến năng suất lao động và giá thành sản phẩm. Chính vì vậy việc nắm vững nguyên lý làm việc, cấu tạo, ưu và nhược điểm, tính toán thiết kế cho máy và thiết bị cơ học là rất cần thiết đối với sinh viên các ngành kỹ thuật cũng như các cán bộ kỹ thuật làm việc trong các ngành công nghiệp có liên quan.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

  • Khóa học “Quá trình và thiết bị cơ học” cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các quá trình như đập, nghiền, sàng, khuấy trộn, lắng, lọc, ly tâm.
  • Khóa học trang bị những kiến thức về nguyên lý làm việc, cấu tạo, phân tích các yếu tố ảnh hưởng, ưu nhược điểm của các máy và thiết bị cho quá trình tương ứng. 
  • Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng tính toán quá trình cũng như các kích thước cơ bản của máy và thiết bị cơ học.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
60 bài giảng
571 phút
0 phút
Học liệu Chương: Những kiến thức cơ bản quá trình và thiết bị gia côngcơ học  

78 phút
Học liêu chương: Máy và thiết bị vận chuyển cho các nhà máy thực phẩm  
Bài tập Chương: Máy và thiết bị vận chuyển cho các nhà máy thực phẩm  
45 phút
50 phút
37 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Các môn học đang giảng dạy:

1. Kỹ thuật phân riêng (Thủy cơ và thủy cơ học)

2. Máy Gia Công Vật Liệu Chất Dẻo

Hướng nghiên cứu:

1. Mô hình hoá và mô phỏng các quá trình kỹ thuật hoá học và môi trường.

2. Nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ khí hóa từ than và các loại vật liệu sinh khối.

3. Nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ xử lý khí NOx trong các lò đốt than, vật liệu sinh khối, và rác thải.

Các công trình nghiên cứu đã công bố:

Proceedings

1) Thanh D. B. Nguyen, Hea-Jeong Son, and Young-Il Lim. Multi-Scale Simulation starting at the Molecular Level for p-xylene Separation in Simulated Moving Bed (SMB) Process. ICSST08, October 2-5, 2008, Nagano, Karuizawa, Japan.

2) Thanh D. B. Nguyen, T.-H Kang, Young-Il Lim, Seong-Joon Kim, and Kyung-Seun Yoo. CFD Simulation of Urea-based Hybrid SNCR-SCR in a Pilot Scale Flow Reactor. AIChE annual meeting, November 16-21, 2008, Philadelphia, USA.

3) Thanh D. B. Nguyen, Tae-Ho Kang, Young-il Lim, Byung-Ho Song, Si-Moon Kim, Yong-Jin Joo, and Dal-Hong Ahn. A numerical study on a two-stage equilibrium model for the gasification in an entrained-flow coal gasifier. The 2009 US-Korea conference on Science, Technology and Entrepreneurship, July 16-19, 2009, Raleigh, NC, USA.

4) Thanh D. B. Nguyen, Young-il Lim, Byung-Ho Song, Si-Moon Kim, Yong-Jin Joo, and Dal-Hong Ahn. Computational Fluid Dynamics (CFD) Simulation of Coal Gasification in an Entrained-flow Coal Gasifier. The International Conference on Coal Science & Technology (ICCS&T), October 26-29, 2009, Cape Town, South Africa.

5) Thanh D. B. Nguyen, Young-il Lim, Byung-Ho Song, Si-Moon Kim, Yong-Jin Joo, and Dal-Hong Ahn. Process performance prediction of entrained-flow coal gasifiers for IGCC system using steady-state process model. AIChE Annual Meeting, November 8-13, 2009, Nashville, TN, USA.

6) Thanh D. B. Nguyen, Young-Il Lim, Byung-Ho Song, Si-Moon Kim, Yong-Jin Joo, and Dal-Hong Ahn. CFD Simulation of an Entrained-Flow Coal Gasifier for Coal IGCC Process. The International Society of Offshore and Polar Engineers (ISOPE-2010), June 20-26, 2010, Beijing, China.

7) Thanh D. B. Nguyen, Young-Il Lim, Byung-Ho Song, Won Yang, Eundo Lee, Young-Tai Choi, Jae-Hun Song, Gi-Chul Myong, and Yong-Soo Cho. Biomass gasification in dual fluidized bed reactors: process modeling approach. The 2010 International Pittsburgh Coal Conference (PCC 2010), October 11-14, 2010, Istanbul, Turkey.

8) Thanh D. B. Nguyen, Myung-Won Seo, Young-Il Lim, Sang-Done Kim, and Byung-Ho Song. CFD simulation of hydrodynamics in a dual fluidized bed gasifier. AIChE Annual Meeting, November 7-12, 2010, Salt Lake City, Utah, USA.

9) Son Ich Ngo, Thanh D. B. Nguyen, Young-Il Lim, Won Yang, Eun-Do Lee, and Byung-Ho Song. Modeling of steam-air-blown gasification for biomass in a dual circulating fluidized bed (CFB) gasifier. AIChE Annual Meeting, November 7-12, 2010, Salt Lake City, Utah, USA.

10) Myung-Won Seo, Thanh D. B. Nguyen, Young-Il Lim, Sang-Done Kim, and Sun-Won Park. CFD simulation of solid circulation characterisics in a dual circulating fluidized bed. The 8th Korea-China Clean Energy Workshop, November 24-27, 2010, DaeJeon, Korea.

Publications

1) Ha Thi An, Pham Ngoc Anh, Nguyen Dang Binh Thanh. Research on treating and recycling water in coal flotation process engineering. Journal of Science and Technology, 42(2), 2004, p. 63 – 68.

2) Mai Xuan Ky, Ha Thi An, Ta Hong Duc, Nguyen Dang Binh Thanh. Investigation and calculation of the reactor with fixed bed catalyst in manufacturing of SO3 gas in sulfuric acid plant. Journal of Science and Technology, 44(4), 2006, p. 85 – 91.

3) Mai Xuan Ky, Ha Thi An, Ta Hong Duc, Nguyen Dang Binh Thanh. Calculation of distribution of temperature and SO3 – absorbing efficiency in monohydrate industrial absorber. Journal of Science and Technology, 44(5), 2006, p. 45 – 50.

4) Nguyen Trung Dung, Nguyen Dang Binh Thanh, Ha Thi An. A method on determining particle size distribution. Journal of Science and Technology, 45(2), 2007, p. 77 – 85.

5) Thanh D. B. Nguyen, Tae-Ho Kang, Young-Il Lim, Seong-Joon Kim, Won-Hyeon Eom, Kyung-Seun Yoo. Computational fluid dynamics (CFD) simulation for a pilot scale selective non catalytic reduction (SNCR) process using urea solution. Korean Chemical Engineering Research, 46, 2008, p. 922 – 930.

6) Thanh D. B. Nguyen, Young-Il Lim, Seong-Joon Kim, Won-Hyeon Eom, Kyung-Seun Yoo. Experiment and CFD simulation of urea–based selective non–catalytic reduction (SNCR) in a pilot scale flow reactor. Energy & Fuels, 22(6), 2008, p. 3864 – 3876.

7) Thanh D. B. Nguyen, Tae-Ho Kang, Young-Il Lim, Seong-Joon Kim, Won-Hyeon Eom, Kyung-Seun Yoo. Application of urea – based SNCR to a municipal incinerator: On-site test and CFD simulation. Chemical Engineering Journal, 152(1), 2009, p. 36 – 43.

8) Tae-Ho Kang, Thanh D. B. Nguyen, Young-Il Lim, Seong-Joon Kim, Won-Hyeon Eom, Kyung-Seun Yoo. Computational fluid dynamics (CFD) simulation and in situ experimental validation for the urea-based selective non-catalytic reduction (SNCR) process in a municipal incinerator. Korean Chemical Engineering Research, 47(5), 2009, p. 630 – 638.

9) Thanh D. B. Nguyen, Young-Il Lim, Won-Hyeon Eom, Seong-Joon Kim, Kyung-Seun Yoo. Experiment and CFD simulation of hybrid SNCR-SCR using urea solution in a pilot-scale reactor. Computers and Chemical Engineering, 34(10), 2010, p. 1580 – 1589.

10) Thanh D.B. Nguyen, Young-Il Lim, Byung-Ho Song, Si-Moon Kim, Yong-Jin Joo, Dal-Hong Ahn. Two-stage equilibrium model applicable to the wide range of operating conditions in entrained-flow coal gasifiers. Fuel, 89(12), 2010, p. 3901 – 3910.

11) Myung Won Seo, Thanh D.B. Nguyen, Young-Il Lim, Sand Done Kim, Sunwon Park, Yong Jeon Kim. Solid circulation and loop-seal characteristics of a dual circulating fluidized bed: Experiments and CFD simulation. Chemical Engineering Journal, 168(2), 2011, p. 803 – 811.

12) Son Ich Ngo, Thanh D.B. Nguyen, Young-Il Lim, Byung-Ho Song, Uen-Do Lee, Young-Tai Choi, Jae-Hun Song. Performance evaluation for dual circulating fluidized-bed steam gasifier of biomass using quasi-equilibrium three-stage gasification model. Applied Energy, 88(12), 2011, p. 5208 – 5220.

13) Thanh D.B. Nguyen, Myung Won Seo, Young-Il Lim, Byung-Ho Song, Sang-Done Kim. CFD simulation with experiments in a dual circulating fluidized bed gasifier. Computers and Chemical Engineering, 36(0), 2012, p. 48 – 56.

14) Thanh D.B. Nguyen, Son Ich Ngo, Young-Il Lim, Jeong Woo Lee, Uen-Do Lee, Byung-Song. Three-stage steady-state model for biomass gasification in a dual fluidized-bed. Energy Conversion & Management, Volume 54(1), 2012, p. 100 – 112.

15) Thanh D.B. Nguyen, Anh-Dung Pham, Myung Won Seo, Kyong Soo Kang, Won Chul Cho, Do Yeon Lee. CFD simulation of the gas-solid hydrodynamics in a three-reactor chemical-looping (TRCL) system. Journal of Scientific and Technological Research in Military, Special issue, November 2012, p.138 – 144.

16) Cong Bang Nguyen, Thanh D.B. Nguyen. Computational Fluid Dynamics (CFD) modeling of the gasification in an entrained flow coal gasifier. Journal of Scientific and Technological Research in Military, Special Issue, November 2012, p.153 – 158.

17) Thanh D.B. Nguyen, Yun-K Gho, Won Chul Cho, Kyong Soo Kang, Seong Uk Jeong, Chang Hee Kim, Chu-Sik Park, Ki-Kwang Bae. Kinetics and modeling of hydrogen iodide decomposition for a bench-scale sulfur-iodine cycle. Applied Energy, 115(2), 2014, p. 531 – 539.

18) Doyeon Lee, Myung Won Seo, Thanh D.B. Nguyen, Won Chul Cho, Sang Done Kim. Solid circulation characteristics of the three-reactor chemical-looping process for hydrogen production. International Journal of Hydrogen Energy, 39, 2014, p.14546 – 14556.