HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học

GS.TS. Nguyễn Thế Đặng | Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

GIỚI THIỆU

Nội dung của học phần Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học bao gồm bốn phần:

- Khái quát về khoa học và nghiên cứu khoa học: Những khái niệm về khoa học, vai trò của khoa học, phân loại khoa học, cách mạng khoa học; khái quát về nghiên cứu khoa học, đặc điểm và phân loại khoa học, trình tự nghiên cứu khoa học.

- Nội dung của phương pháp nghiên cứu khoa học: Hệ thống phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp thu thập thông tin trong nghiên cứu khoa học.

- Nội dung chủ yếu của đề tài nghiên cứu khoa học: Khái niệm và phân loại đề tài nghiên cứu khoa học; lựa chọn vấn đề và đề tài nghiên cứu; xây đựng đề cương đề tài tốt nghiệp; xây đựng thuyết minh đề tài các cấp; tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học.

- Nội dung về báo cáo khoa học: Phương pháp viết báo cáo đề tài tốt nghiệp đại học; phương pháp viết báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học các cấp; phương pháp viết bài báo và báo cáo hội nghị; phương pháp viết sách chuyên khảo khoa học.

 

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể nắm bắt được:

  • Kiến thức: Học phần Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học giúp cho sinh viên biết cách tiếp cận với khoa học, nắm được các nguyên tắc thực hiện nghiên cứu khoa học, cách xác định và lựa chọn vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa học, cách viết đề cương nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiên cứu, cách viết báo cáo và công bố kết quả của đề tài khoa học. Khi học xong học phần này, sinh viên có những kiến thức cơ bản nhất để tham gia nghiên cứu khoa học.
  • Kĩ năng: Học phần Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học giúp cho sinh viên có khả năng tư duy logic khoa học, biết suy luận khoa học, biết phân tích khoa học.
  • Thái độ: Có trách nhiệm, đạo đức, trung thực, có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, hành vi thái độ chuẩn mực, xử lí tình huống chuyên nghiệp; có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc; có ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng chấp nhận và thích ứng với môi trường và điều kiện làm việc.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
13 bài giảng
164 phút
+
Chương 1: Khái quát về khoa học và nghiên cứu khoa học
4 bài giảng
48 phút
Học liệu chương 1: Khái quát về khoa học và nghiên cứu khoa học  

Bài 1: Tổng quan khóa học
Học thử 6 phút

Bài 2: Khái quát về khoa học
23 phút

Bài 3: Khái quát về nghiên cứu khoa học
Học thử 9 phút

Bài 4: Sản phẩm đặc trưng của nghiên cứu khoa học
10 phút

+
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu khoa học
3 bài giảng
41 phút
Học liệu chương 2: Phương pháp nghiên cứu khoa học  

Bài 1: Hệ thống phương pháp nghiên cứu khoa học
10 phút

Bài 2: Nhóm nghiên cứu khoa học
17 phút

Bài 3: Phương pháp thu thập thông tin trong nghiên cứu khoa học
14 phút

+
Chương 3: Đề tài nghiên cứu khoa học
4 bài giảng
45 phút
Học liệu chương 3: Đề tài nghiên cứu khoa học  

Bài 1: Đề tài nghiên cứu khoa học
17 phút

Bài 2: Lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học
9 phút

Bài 3: Xây đựng đề cương đề tài tốt nghiệp
10 phút

Bài 4: Xây đựng thuyết minh đề tài các cấp
9 phút

+
Chương 4: Báo cáo khoa học
7 bài giảng
23 phút
Học liệu chương 4: Báo cáo khoa học  

Bài 1: Phương pháp viết báo cáo đề tài tốt nghiệp đại học
10 phút

Bài 2: Phương pháp viết báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học
13 phút

Thi hết môn - Đề 1

Thi hết môn - Đề 2

Thi Hết Môn - Đề 3

Thi Hết Môn - Đề 4

Thi Hết Môn - Đề 5

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
Kinh nghiệm: năm