HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

C2 - Giải tích C (Dành cho ngành: Kinh tế, quản trị, kế toán, kiểm toán...)

Tiến Sĩ Nguyễn Đức Trung | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khóa học giới thiệu tới các bạn sinh viên kiến thức toàn diện về phép toán giải tích hàm một biến, hàm đa biến và các khái niệm liên quan. 

Sinh viên được làm quen và nắm vững được ý nghĩa của phương trình vi phân, phương trình sai phân trong mối liên hệ với dãy số đối với các hệ thống kinh tế - xã hội. Hơn thế nữa, người học sẽ được tiếp cận với các dạng tích phân chưa từng gặp ở bậc học phổ thông như  tích phân suy rộng, tích phân kép (hai lớp), bội ba (ba lớp).

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC
  • Sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ các phương pháp và công cụ để giải quyết các bài toán ứng dụng thực tiễn đòi hỏi các phép tính giải tích hàm một biến, đa biến cũng như phương trình vi phân, phương trình sai phân.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
117 bài giảng
859 phút
+
Chương 1: Dãy số và Phương trình sai phân
11 bài giảng
81 phút
Bài tập Chương  
Học Liệu Chương: Dãy số và Phương trình sai phân  

Bài 1: Một số định nghĩa về dãy số thực
Học thử 3 phút

Bài 2: Các tiêu chuẩn tồn tại giới hạn dãy số (GHDS)
Học thử 19 phút

Bài 3: Bài tập Tìm giới hạn dãy số bằng định lý kẹp
4 phút

Bài 4: Bài tập Tìm giới hạn dãy số bằng cách chuyển qua giới hạn
2 phút

Bài 5: Một số khái niệm cơ bản về sai phân và phương trình sai phân
Học thử 10 phút

Bài 6: Phương trình sai phân tuyến tính cấp 1
21 phút

Bài 7: Bài tập PTSP Hệ số hằng thuần nhất cấp 1
2 phút

Bài 8: Bài tập PTSP Hệ số hằng không thuần nhất cấp 1
4 phút

Bài 9: Phương trình sai phân tuyến tính cấp 2
10 phút

Bài 10: Bài tập PTSP Hệ số hằng thuần nhất cấp 2
3 phút

Bài 11: Bài tập PTSP Hệ số hằng không thuần nhất cấp 3
3 phút

+
Chương 2: Giới hạn và vi phân hàm một biến số. Phép tính tích phân hàm một biến số
49 bài giảng
298 phút
Học liệu Chương: Giới hạn và vi phân hàm một biến số. Phép tính tích phân hàm một biến số  
Bài tập Chương: Giới hạn và vi phân hàm một biến số  
Bài tập Chương: Phép phân tích tích phân hàm một biến số  

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản
15 phút

Bài 2: Bài tập Tính chẵn lẻ của hàm số
3 phút

Bài 3: Bài tập Tính tuần hoàn của hàm số
2 phút

Bài 4: Bài tập Xác định hàm ngược
2 phút

Bài 5: Căn bản về giới hạn hàm số
6 phút

Bài 6: Bài tập Giới hạn hàm mũ
2 phút

Bài 7: Tính liên tục của hàm số
7 phút

Bài 8: Bài tập Xác định tính liên tục tại 1 điểm
3 phút

Bài 9: Bài tập Phân loại điểm gián đoạn
2 phút

Bài 10: Bài tập Sử dụng tính liên tục để khảo sát nghiệm
3 phút

Bài 11: Đạo hàm
10 phút

Bài 12: Bài tập Tính đạo hàm tại 1 điểm
3 phút

Bài 13: Bài tập Tính đạo hàm cấp cao hàm phân thức, lượng giác,mũ
6 phút

Bài 14: Bài tập Tính đạo hàm cấp cao bằng công thức Leibniz
5 phút

Bài 15: Bài tập Tìm giới hạn bằng quy tắc L’Hospital
5 phút

Bài 16: Vi phân
5 phút

Bài 17: Bài tập Tính gần đúng bằng vi phân
2 phút

Bài 18: Bài tập Định lý Roll khảo sát số nghiệm phương trình
3 phút

Bài 19: Bài tập Định Lagrange chứng minh bất đẳng thức
3 phút

Bài 20: Bài tập Tìm giới hạn bằng khai triển Maclaurin
5 phút

Bài 21: Một số định lý hàm khả vi
20 phút

Bài 22: Một số qui tắc tìm giới hạn hàm số ( bổ sung )
15 phút

Bài 23: Bài tập Vô cùng bé (1)
3 phút

Bài 24: Bài tập Vô cùng bé (2)
3 phút

Bài 25: Bài tập Vô cùng lớn
2 phút

Bài 26: Bài tập Tìm giới hạn bằng quy tắc L’Hospital
5 phút

Bài 27: Khảo sát hàm số, đường cong
10 phút

Bài 28: Bài tập Tìm tiệm cận
4 phút

Bài 29: Bài tập Chứng minh bất đẳng thức bằng hàm số
2 phút

Bài 30: Tích phân bất định (nguyên hàm) - Phần 1
19 phút

Bài 31: Tích phân bất định (nguyên hàm) - Phần 2
11 phút

Bài 32: Bài tập Tích phân từng phần
3 phút

Bài 33: Bài tập Tích phân hàm phân thức
7 phút

Bài 34: Bài tập Tích phân hàm lượng giác (1)
3 phút

Bài 35: Bài tập Tích phân hàm lượng giác (2)
3 phút

Bài 36: Bài tập Tích phân hàm vô tỷ
3 phút

Bài 37: Tích phân xác định
12 phút

Bài 38: Bài tập Tính đạo hàm tích phân
2 phút

Bài 39: Bài tập Tính giới hạn hàm số bằng L’Hospital và đạo hàm tích phân
4 phút

Bài 40: Ứng dụng của tích phân xác định
24 phút

Bài 41: Bài tập Tính diện tích hình phẳng
3 phút

Bài 42: Bài tập Tính độ dài đường cong phẳng
4 phút

Bài 43: Bài tập Tính thể tích vật thể
2 phút

Bài 44: Bài tập Tính diện tích mặt tròn xoay
5 phút

Bài 45: Bài tập Sử dụng tích phân để tính giới hạn của tổng
3 phút

Bài 46: Tích phân suy rộng (TPSR) loại 1
17 phút

Bài 47: Bài tập Tính tích phân suy rộng
3 phút

Bài 48: Tích phân suy rộng (TPSR) loại 2
5 phút

Bài 49: Bài tập Khảo sát tính hội tụ của tích phân suy rộng
9 phút

+
Chương 3: Hàm đa biến. Đạo hàm riêng, vi phân và cực trị của Hàm đa biến. Tích phân bội
33 bài giảng
272 phút
Học liệu Chương: Hàm đa biến. Đạo hàm riêng, vi phân và cực trị của Hàm đa biến. Tích phân bội  
Bài tập Chương: Hàm đa biến  
Bài tập Chương: Tích phân bội  

Bài 1: Các khái niệm cơ bản và định nghĩa - Phần 1
7 phút

Bài 2: Các khái niệm cơ bản và định nghĩa - Phần 2
21 phút

Bài 3: Giới hạn và tính liên tục của hàm đa biến
15 phút

Bài 4: Bài tập Sự liên tục của hàm đa biến (1)
5 phút

Bài 5: Bài tập Sự liên tục của hàm đa biến (2)
3 phút

Bài 6: Đạo hàm riêng và vi phân của hàm đa biến dạng tường minh
21 phút

Bài 7: Bài tập Tìm đạo hàm của hàm đa biết bằng giới hạn
2 phút

Bài 8: Bài tập Đạo hàm hàm hợp
4 phút

Bài 9: Bài tập Đạo hàm hàm ẩn cho bởi phương trình
2 phút

Bài 10: Bài tập Đạo hàm hàm ẩn cho bởi hệ phương trình
3 phút

Bài 11: Đạo hàm riêng và vi phân cấp cao
8 phút

Bài 12: Bài tập Tính gần đúng bằng vi phân
4 phút

Bài 13: Bài tập Tính vi phân cấp cao
3 phút

Bài 14: Cực trị của hàm số nhiều biến số
14 phút

Bài 15: Cực trị của hàm số nhiều biến số - Phần 2
12 phút

Bài 16: Bài tập Cực trị không có điều kiện
4 phút

Bài 17: Bài tập Cực trị có điều kiện
2 phút

Bài 18: Bài tập Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm
3 phút

Bài 19: Tích phân kép - Phần 1
24 phút

Bài 20: Tích phân kép - Phần 2
23 phút

Bài 21: Bài tập Thay đổi thứ tự tính tích phân
4 phút

Bài 22: Bài tập Tính tích phân kép
3 phút

Bài 23: Bài tập Tính tích phân kép có chứa dấu trị đối
5 phút

Bài 24: Bài tập Đổi biến số trong tích phân kép
6 phút

Bài 25: Bài tập Đổi biến số trong tọa độ cực
5 phút

Bài 26: Tích phân bội ba - Phần 1
21 phút

Bài 27: Tích phân bội ba - Phần 2
24 phút

Bài 28: Bài tập Tính tích phân bội 3
3 phút

Bài 29: Bài tập Đổi biến số trong tích phân bội 3
5 phút

Bài 30: Bài tập Đổi biến số trong tọa độ trụ
3 phút

Bài 31: Bài tập Đổi biến số tọa độ cầu
5 phút

Bài 32: Bài tập Tính diện tích hình phẳng
4 phút

Bài 33: Bài tập Tính thể tích vật
4 phút

+
Chương 4: Phương trình vi phân (PTVP)
24 bài giảng
209 phút
Học liệu Chương: Phương trình vi phân (PTVP)  
Bài tập Chương: Phương trình vi phân (PTVP)  
Đề thi số 01  
Đề thi số 02  
Đề thi số 03  
Đề thi số 04  
Đề thi số 05  
Đề thi số 06  
Đề thi số 07  
Đề thi số 08  
Đề thi số 09  
Đề thi số 10  
Đề thi số 11  
Đề thi số 12  
Đề thi số 13  
Đề thi số 14  
Đề thi số 15  
Đề thi số 16  
Đề thi số 17  
Đề thi số 18  
Đề thi số 19  
Đề thi số 20  

Bài 1: Khái niệm căn bản
14 phút

Bài 2: Tổng quan phương trình vi phân cấp 1
8 phút

Bài 3: Một số dạng phương trình vi phân cấp 1 (phần 1)
16 phút

Bài 4: Một số dạng phương trình vi phân cấp 1 (phần 2)
12 phút

Bài 5: Bài tập phương trình vi phân khuyết y hoặc x
4 phút

Bài 6: Bài tập phương trình phân ly biến số
7 phút

Bài 7: Bài tập phương trình thuần nhất
6 phút

Bài 8: Bài tập phương trình vi phân tuyến tính
5 phút

Bài 9: Bài tập phương trình Becnoulli
6 phút

Bài 10: Bài tập phương trình vi phân toàn phần
6 phút

Bài 11: Tổng quan Phương trình vi phân cấp 2
4 phút

Bài 12: Một số dạng khuyết của phương trình vi phân cấp 2
9 phút

Bài 13: Bài tập phương trình vi phân cấp 2 khuyết y và y’
4 phút

Bài 14: Bài tập phương trình vi phân cấp 2 khuyết y
5 phút

Bài 15: Bài tập phương trình vi phân cấp 2 khuyết x
6 phút

Bài 16: Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 tổng quát dạng: y” + p(x)y’ + q(x)y = f(x)
19 phút

Bài 17: Bài tập phương trình vi phân cấp 2 tuyến tính thuần nhất
5 phút

Bài 18: Bài tập phương trình vi phân cấp 2 tuyến tính không thuần nhất
4 phút

Bài 19: Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng
24 phút

Bài 20: Bài tập phương trình vi phân cấp 2 tuyến tính hệ số hằng thuần nhất
5 phút

Bài 21: Bài tập phương trình vi phân cấp 2 tuyến tính hệ số hằng không thuần nhất
5 phút

Bài 22: Bài tập phương trình Euler
8 phút

Bài 23: Hệ phương trình vi phân cấp 1
22 phút

Bài 24: Bài tập hệ phương trình vi phân cấp 1
5 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm