HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

B4 - Xác suất thống kê B (Dành cho ngành: Nông lâm, sinh, y, dược...)

Tiến Sĩ Nguyễn Đức Trung | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Môn học gồm hai phần chính bao gồm: 

1) cơ sở phương pháp luật (xác suất) 

2) vận dụng tính toán thực tiễn (thống kê).  

Những nội dung kiến thức phức tạp nằm tập trung ở phần 1 với các khái niệm về sự kiện và biến cố hoặc các dạng thức khác nhau: từ các công thức xác suất cổ điển tiếp cận theo phương pháp đếm sử dụng đại số tổ hợp, xác suất có điều kiện, công thức xác suất đầy đủ đến những khái niệm mang tính hệ thống về biến ngẫu nhiên, hàm phân phối cùng các đặc trưng. 

Các phân phối thường gặp (Gauss, Student, Khi – bình phương hoặc Fisher) được giới thiệu nhằm tạo nền tảng nguyên lý ứng dụng cho phần 2 (thống kê). Trên cơ sở tiếp theo luật và phân phối, khoa học về thống kê được xây dựng với các dạng bài toán chính: ước lượng và kiểm định cho các tham số đặc trưng: kỳ vọng, tỷ lệ và phương sai. Hai dạng trên được thực hiện đối với các trường hợp cỡ mẫu lớn/nhỏ hoặc một mẫu/hai mẫu hay một phía/hai phía cũng như trường hợp chưa biết/đã biết tham số đặc trưng khác. Dạng bài toán phụ như xác định cỡ mẫu tối thiểu cũng được xem xét cụ thể.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC
  • Đây là môn học hết sức cần thiết cho sinh viên tất các ngành học, lĩnh vực. Những tiếp cận về dữ liệu lớn trong tất cả các hệ thống kỹ thuật cũng như trong phân tích kinh tế - xã hội ngày càng trở nên cần thiết. 
  • Việc hiểu rõ được bản chất của các khái niệm, công thức cũng như qui luật sẽ giúp cho sinh viên hiểu được các kết quả đánh giá và làm chủ được việc xử lý dữ liệu trong thực tế
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
60 bài giảng
705 phút
+
Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất
15 bài giảng
189 phút
Học liệu Chương: Một số khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất  
Bài tập Chương: Một số khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất  

Bài 1: Giải tích kết hợp
22 phút

Bài 2: Phép thử ngẫu nhiên. Không gian mẫu. Sự kiện ngẫu nhiên
Học thử 12 phút

Bài 3: Bài tập Công thức sự kiện
6 phút

Bài 4: Khái niệm xác suất theo phương pháp cổ điển
Học thử 7 phút

Bài 5: Bài tập Đếm cổ điển
13 phút

Bài 6: Bài tập Xác suất cổ điển
13 phút

Bài 7: Bài tập Nghịch lý ngày sinh
3 phút

Bài 8: Khái niệm xác suất theo phương pháp thống kê
11 phút

Bài 9: Bài tập Xác suất hình học
5 phút

Bài 10: Xác suất có điều kiện
35 phút

Bài 11: Các quy tắc suy diễn xác suất: công thức cộng, công thức nhân
12 phút

Bài 12: Bài tập Công thức nhân, công xác suất
12 phút

Bài 13: Công thức Bernoulli
12 phút

Bài 14: Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes
15 phút

Bài 15: Bài tập Công thức Bayet
11 phút

+
Chương 2: Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất
17 bài giảng
182 phút
Học liệu Chương: Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất  
Bài tập Chương: Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất  

Bài 1: Biến ngẫu nhiên
23 phút

Bài 2: Bài tập Phân phối nhị thức
6 phút

Bài 3: Biến ngẫu nhiên liên tục
11 phút

Bài 4: Hàm phân phối xác suất và hàm mật độ của biến ngẫu nhiên liên tục
12 phút

Bài 5: Bài tập Tìm hàm phân phối
6 phút

Bài 6: Bài tập Tìm hàm mật độ
3 phút

Bài 7: Các đặc trưng chính của biến ngẫu nhiên - Phần 1
24 phút

Bài 8: Các đặc trưng chính của biến ngẫu nhiên - Phần 2
10 phút

Bài 9: Bài tập Tìm kì vọng, mốt, phương sai, trung vị
12 phút

Bài 10: Phân phối rời rạc
19 phút

Bài 11: Bài tập Phân phối poaxong
4 phút

Bài 12: Phân phối liên tục - Phần 1
19 phút

Bài 13: Phân phối liên tục - Phần 2
11 phút

Bài 14: Bài tập Phân phối chuẩn
10 phút

Bài 15: Bài tập Phân phối khi bình phương
4 phút

Bài 16: Bài tập Phân phối Stiudon
4 phút

Bài 17: Bài tập Phân phối Phi sơ
4 phút

+
Chương 3: Biến ngẫu nhiên nhiều chiều và các định lý giới hạn
11 bài giảng
133 phút
Học liệu Chương: Biến ngẫu nhiên nhiều chiều và các định lý giới hạn  
Bài tập Chương: Biến ngẫu nhiên nhiều chiều và các định lý giới hạn  

Bài 1: Khái niệm về biến ngẫu nhiên nhiều chiều
13 phút

Bài 2: Bảng, hàm phân phối xác suất, tính độc lập, kỳ vọng, phương sai của vec tơ ngẫu nhiên rời rạc
21 phút

Bài 3: Bài tập Phân phối 2 chiều
8 phút

Bài 4: Phân phối có điều kiện và Kỳ vọng toán có điều kiện của biến ngẫu nhiên rời rạc
9 phút

Bài 5: Hiệp phương sai và hệ số tương quan của biến ngẫu nhiên nhiều chiều rời rạc
8 phút

Bài 6: Hàm mật độ, hàm phân phối và các đặc trưng xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục
24 phút

Bài 7: Bài tập Biến ngẫu nhiên 2 chiều liên tục
6 phút

Bài 8: Bài tập Đặc số
4 phút

Bài 9: Tiếp cận thống kê theo nguyên tắc xác suất; Luật số lớn và định lý giới hạn
23 phút

Bài 10: Ví dụ tổng hợp biến ngẫu nhiên dẫn xuất, hàm đa biến, tra phân vị
12 phút

Bài 11: Bài tập Luật số lớn dạng Trê bư sép
5 phút

+
Chương 4: Mẫu thống kê và ước lượng tham số
10 bài giảng
123 phút
Học liệu Chương: Mẫu thống kê và ước lượng tham số  
Bài tập Chương: Mẫu thống kê và ước lượng tham số  

Bài 1: Tổng thể và mẫu
22 phút

Bài 2: Bài tập Mẫu
4 phút

Bài 3: Các đặc trưng mẫu
27 phút

Bài 4: Bài tập Ước lượng điểm
5 phút

Bài 5: Ước lượng điểm và ước lượng khoảng
25 phút

Bài 6: Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
15 phút

Bài 7: Bài tập Phân phối chuẩn
5 phút

Bài 8: Bài tập Khoảng tin cậy
4 phút

Bài 9: Khoảng tin cậy cho tỷ lệ
11 phút

Bài 10: Khoảng tin cậy cho phương sai
5 phút

+
Chương 5: Kiểm định giả thuyết
7 bài giảng
88 phút
Học liệu Chương: Kiểm định giả thuyết  
Đề thi số 01  
Đề thi số 02  
Đề thi số 03  
Đề thi số 04  
Đề thi số 05  
Đề thi số 06  
Đề thi số 07  
Đề thi số 08  
Đề thi số 09  
Đề thi số 10  
Đề thi số 11  
Đề thi số 12  

Bài 1: Giả thuyết thống kê và các loại sai lầm
24 phút

Bài 2: Mức ý nghĩa và kiểm định một phía, hai phía
12 phút

Bài 3: Bài tập Test 1 mẫu
16 phút

Bài 4: Kiểm định giả thiết về kỳ vọng và tỷ lệ một mẫu lớn, nhỏ
12 phút

Bài 5: Kiểm định giả thiết về kỳ vọng và tỷ lệ nhiều mẫu lớn, nhỏ
10 phút

Bài 6: Kiểm định giả thiết về phương sai
8 phút

Bài 7: Bài tập Test 2 mẫu
6 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm