HOTLINE: 024 999 52468   |   Fanpage Edemy

Hóa keo

Tiến sĩ Nguyễn Vân Anh | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiên thức cơ bản về:

  • Học phần này được thiết kế giảng dạy cho các sinh viên các ngành hoá cơ bản, các ngành công nghệ hoá học và kỹ thuật hoá học, các ngành công nghệ sinh học- thực phẩm, công nghệ vật liệu, công nghệ môi trường và công nghệ hoá dược. Nội dung học phần bao quát các kiến thức cơ bản và hiện đại về các đặc trưng hóa lý bề mặt của các hệ phân tán với kích thước siêu mịn (micro và nano) và ứng dụng của chúng.
  • Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng nắm bắt những kiến thức hoá lý hiện đại của các hệ phân tán và các hiện tượng bề mặt có liên quan tới các quá trình công nghệ hóa học và các ngành có liên quan khác.
  • Ngoài ra, học phần cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và thái độ cần thiết để làm việc trong các công ty, doanh nghiệp hoặc các viện nghiên cứu, các trường đại học.

Đối tượng khóa học:

Sinh viên học các ngành kỹ thuật bắt đầu học từ học kỳ 3 (môn học bắt buộc với các ngành Hoá - Sinh - Dược - Thực Phẩm -Nông - Lâm - Thuỷ hải sản…) 

Điều kiện khoá học:

- Các khoá học trước: Hoá đại cương, Hoá lý

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khoá học, sinh viên có thể:

  • Hiểu được khái niệm và phương pháp điều chế hệ keo và xác định được các yếu tố quyết định đến độ bền và ứng dụng của hệ keo
  • Hiểu được bản chất các tính chất của hệ keo, tính chất bề mặt phân chia pha và các ứng dụng.
  • Có khả năng đánh giá hiệu quả của quy trình công nghệ thông qua hiểu rõ cơ chế và vai trò của các chất, bản chất của quy trình công nghệ.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
33 bài giảng
297 phút
39 phút
Học liệu Chương 3: Sự hấp phụ trên bề mặt rắn - khí  
15 phút
Học liệu Chương 4: Sự hấp phụ từ dung dịch  29 phút
29 phút
Học liệu Chương 6: Huyền phù, keo khí và bọt  
11 phút
Học liệu Chương 7: Dung dịch cao phân tử  Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Hướng nghiên cứu

- Vật liệu Polyme

Các kết quả nghiên cứu được công bố gần đây:

Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Văn Xuyến - Động học của phản ứng phân huỷ H2O2 xúc tác bằng phức chất giữa Fe2+ và Lumomagnezon (Lm) - Tạp chí Hoá học & ứng dụng

Nguyễn Vân Anh, Cao Hồng Hà, Nguyễn Văn Xuyến - Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng phân hủy H2O2 xúc tác bằng phức chất của Fe(II) với EDTA, Hội nghị khoa học lần thứ 20 Trường ĐHBK HN, Hà nội 2006, tiểu ban Công nghệ hóa vô cơ

Nguyễn Vân Anh, Cao Hồng Hà, Nguyễn Văn Xuyến - Tính chất xúc tác của phức chất giữa Fe2+ và Lumomagnezon (Lm) trong phản ứng phân hủy H2O2 - Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 4, tr 1, Hà nội 10/2003

Nguyễn Vân Anh, Cao Hồng Hà, Nguyễn Văn Xuyến - Động học và cơ chế của phản ứng oxy hóa Lumomagnezon (Lm) bằng phức chất trong hệ H2O – Fe2+ - Lm – H2O2- Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 4, tr 1, Hà nội 10/2003

Cao Hồng Hà, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Văn Xuyến, Lê Trọng Huyền - Tính hằng số tốc độ phản ứng giữa gốc tự do OH* và indigocamin (Ind) trên cơ sở lập trình Pascal - Hội nghị khoa học lần thứ 19, kỷ niệm 45 năm thành lập trường ĐHBK Hà nội 1956 - 2001. Phân ban Công nghệ hóa học,Hóa học Vô cơ

Jérôme Baffreau, Stéphanie Leroy-Lhez, Nguyên Vân Anh, René M. Williams and Piétrick Hudhomme; Fullerene C60–Perylene-3,4:9,10-bis(dicarboximide) Light-Harvesting Dyads: Spacer-Length and Bay-Substituent Effects on Intramolecular Singlet and Triplet Energy Transfer, Chem. Eur. J. 2008, 14, 4974 –4992

Martin Wolffs, Nicolas Delsuc, Dirk Veldman, Nguyễn Vân Anh, Rene M. Williams, Stefan C. J. Meskers, René A. J. Janssen, Ivan Huc and Albertus P. H. J. Schenning - Helical Aromatic Oligoamide Foldamers as Organizational Scaffolds for Photoinduced Charge Transfer - J. Am. Chem. Soc., 2009, 131 (13), pp 4819–4829

Nguyen Vân Anh, Felix Schlosser, Michiel M. Groeneveld, Ivo H. M. van Stokkum, Frank Würthner and René M. Williams; Photoinduced Interactions in a Pyrene-Calix[4]arene-Perylene Bisimide Dye System: Probing Ground-State Conformations with Excited-State Dynamics of Charge Separation and Recombination, J. Phys. Chem. C 2009, 113, 18358–18368.

Vân Anh, N.; Williams R.M.; Bis-semiquinone (bi-radical) Formation by Photoinduced Proton Coupled Electron Transfer in Covalently linked Catechol-Quinone systems: the Conductive State in Aviram’s Hemi-Quinones Revisited, Photochem. Photobiol. Sci. 2012,11, 957-96.

Le Huy, N., My Thuy, N. T., Binh, N. H., Thinh, N. N., Trang, M. T., Chinh, H. D., Ngoc, P. T., Phuc, N. X., Anh, N. V., Lam, T. D. Covalent immobilization of cholesterol oxidase and poly(styrene-co-acrylic acid) magnetic microspheres on polyaniline films for amperometric cholesterol biosensing. Analytical Methods. 2013, 5, 1392-1398.

Dinh Thi Mai Thanh, Pham Thi Nam, Nguyen Thu Phuong, Le Xuan Que, Nguyen Van Anh, Thai Hoang, Tran Dai Lam; Controlling the electrodeposition, morphology and structure of hydroxyapatite coating on 316L stainless steel; Materials Science and Engineering: C, Volume 33, Issue 4, 1 May 2013, Pages 2037-2045