Khối Ngành Nông Nghiệp

Nuôi trồng và chế biến thủy hải sản